Lỗi với API lập chỉ mục

Tài liệu này xác định một số mã lỗi và thông báo mà API Google trả về. Cụ thể, các lỗi liệt kê ở đây sẽ nằm trong miền toàn cầu hoặc mặc định cho API Google. Nhiều API cũng xác định tên miền riêng của chúng nhằm mục đích xác định các lỗi riêng về API không thuộc miền toàn cầu. Đối với những lỗi đó, giá trị của thuộc tính domain trong phản hồi JSON sẽ là giá trị dành riêng cho API, chẳng hạn như youtube.parameter.

Trang này liệt kê các lỗi theo mã trạng thái HTTP như định nghĩa trong RFC 7231.

Phản hồi JSON mẫu bên dưới minh họa cách thông báo về lỗi toàn cầu:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "invalidParameter",
  "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]",
  "locationType": "parameter",
  "location": "chart"
  }
 ],
 "code": 400,
 "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]"
 }
}

Lỗi

 1. MOVED_PERMANENTLY (301)
 2. SEE_OTHER (303)
 3. NOT_MODIFIED (304)
 4. TEMPORARY_REDIRECT (307)
 5. BAD_REQUEST (400)
 6. UNAUTHORIZED (401)
 7. PAYMENT_REQUIRED (402)
 8. FORBIDDEN (403)
 9. NOT_FOUND (404)
 10. METHOD_NOT_ALLOWED (405)
 11. CONFLICT (409)
 12. GONE (410)
 13. PRECONDITION_FAILED (412)
 14. REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)
 15. REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)
 16. EXPECTATION_FAILED (417)
 17. PRECONDITION_REQUIRED (428)
 18. TOO_MANY_REQUESTS (429)
 19. INTERNAL_SERVER_ERROR (500)
 20. NOT_IMPLEMENTED (501)
 21. SERVICE_UNAVAILABLE (503)

MOVED_PERMANENTLY (301)

Mã lỗi Mô tả
movedPermanently Yêu cầu này và các yêu cầu về sau đối với cùng một hoạt động phải được gửi đến URL chỉ định trong tiêu đề Location của phản hồi này thay vì URL mà yêu cầu này được gửi đến.

SEE_OTHER (303)

Mã lỗi Mô tả
seeOther Yêu cầu của bạn đã được xử lý thành công. Để nhận được phản hồi, hãy gửi yêu cầu GET tới URL chỉ định trong tiêu đề Location.
mediaDownloadRedirect Yêu cầu của bạn đã được xử lý thành công. Để nhận được phản hồi, hãy gửi yêu cầu GET tới URL chỉ định trong tiêu đề Location.

NOT_MODIFIED (304)

Mã lỗi Mô tả
notModified Điều kiện đã đặt cho tiêu đề If-None-Match không được đáp ứng. Phản hồi này chỉ ra rằng tài liệu yêu cầu chưa được sửa đổi và phải truy xuất phản hồi đã lưu trong bộ nhớ đệm. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP If-None-Match.

TEMPORARY_REDIRECT (307)

Mã lỗi Mô tả
temporaryRedirect Để yêu cầu của bạn được xử lý, hãy gửi lại yêu cầu tới URL chỉ định trong tiêu đề Location của phản hồi này.

BAD_REQUEST (400)

Mã lỗi Mô tả
badRequest Yêu cầu API không hợp lệ hoặc có định dạng không chính xác. Do đó, máy chủ API không thể hiểu yêu cầu.
badBinaryDomainRequest Yêu cầu tên miền nhị phân không hợp lệ.
badContent Loại nội dung của dữ liệu yêu cầu hoặc loại nội dung của một phần trong yêu cầu nhiều phần không được hỗ trợ.
badLockedDomainRequest Yêu cầu tên miền bị khóa là không hợp lệ.
corsRequestWithXOrigin Yêu cầu CORS chứa tiêu đề XD3 X-Origin, biểu thị một yêu cầu CORS không hợp lệ.
endpointConstraintMismatch Yêu cầu không thành công vì không khớp với API đã chỉ định. Hãy kiểm tra giá trị của đường dẫn URL để đảm bảo yêu cầu là chính xác.
invalid Yêu cầu không thành công vì có chứa một giá trị không hợp lệ. Giá trị này có thể là giá trị tham số, giá trị tiêu đề hoặc giá trị thuộc tính.
invalidAltValue Giá trị tham số alt chỉ định một định dạng đầu ra không xác định.
invalidHeader Yêu cầu không thành công vì có chứa một tiêu đề không hợp lệ.
invalidParameter Yêu cầu không thành công vì có chứa một tham số hoặc giá trị tham số không hợp lệ. Hãy xem lại tài liệu API để xác định tham số hợp lệ cho yêu cầu của bạn.
invalidQuery Yêu cầu không hợp lệ. Hãy kiểm tra tài liệu API để xác định tham số được hỗ trợ cho yêu cầu và để xem yêu cầu có chứa tổ hợp tham số không hợp lệ hoặc giá trị tham số không hợp lệ không. Bạn cũng nên kiểm tra giá trị của tham số yêu cầu q.
keyExpired Khóa API được cung cấp trong yêu cầu đã hết hạn, nghĩa là máy chủ API không thể kiểm tra giới hạn đối với cho ứng dụng đưa ra yêu cầu. Hãy kiểm tra Google Developers Console để biết thêm thông tin hoặc để lấy khóa mới.
keyInvalid Khóa API được cung cấp trong yêu cầu không hợp lệ, nghĩa là máy chủ API không thể kiểm tra giới hạn đối với ứng dụng đưa ra yêu cầu. Hãy sử dụng Google Developers Console để tìm khóa API của bạn hoặc để lấy khóa.
lockedDomainCreationFailure Mã thông báo OAuth đã được nhận qua chuỗi truy vấn, là hành vi mà API này cấm đối với các định dạng phản hồi khác với JSON hoặc XML. Nếu có thể, hãy thử gửi mã thông báo OAuth trong tiêu đề Authorization để thay thế.
notDownload Chỉ có thể gửi các yêu cầu tải xuống nội dung đa phương tiện đến đường dẫn URL /download/*. Hãy gửi lại yêu cầu đến cùng đường dẫn đó, nhưng không sử dụng tiền tố /download.
notUpload Yêu cầu không thành công vì đây không phải là yêu cầu tải lên và chỉ có thể gửi yêu cầu tải lên tới URI /upload/*. Hãy thử gửi lại yêu cầu đến cùng đường dẫn đó, nhưng không sử dụng tiền tố /upload.
parseError Máy chủ API không thể phân tích cú pháp yêu cầu.
required Yêu cầu API thiếu thông tin bắt buộc. Thông tin bắt buộc có thể là một tham số hoặc thuộc tính tài nguyên.
tooManyParts Yêu cầu nhiều phần không thành công vì chứa quá nhiều phần
unknownApi API mà yêu cầu đang gọi là không thể nhận dạng.
unsupportedMediaProtocol Máy khách đang sử dụng một giao thức truyền thông không được hỗ trợ.
unsupportedOutputFormat Giá trị tham số alt chỉ định một định dạng đầu ra không được hỗ trợ cho dịch vụ này. Bạn cũng nên kiểm tra giá trị của tham số yêu cầu alt.
wrongUrlForUpload Yêu cầu là một yêu cầu tải lên, nhưng không thành công vì không được gửi đến URI thích hợp. Yêu cầu tải lên phải được gửi đến các URI chứa tiền tố /upload/*. Hãy thử gửi lại yêu cầu đến cùng đường dẫn đó, nhưng với tiền tố /upload.

UNAUTHORIZED (401)

Mã lỗi Mô tả
unauthorized Người dùng không được phép thực hiện yêu cầu.
authError Thông tin ủy quyền được cung cấp cho yêu cầu là không hợp lệ. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
expired Phiên đã hết hạn. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
lockedDomainExpired Yêu cầu không thành công vì tên miền bị khóa hợp lệ trước đó đã hết hạn.
required Người dùng phải đăng nhập để thực hiện yêu cầu API này. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.

PAYMENT_REQUIRED (402)

Mã lỗi Mô tả
dailyLimitExceeded402 Đã đạt đến giới hạn ngân sách hàng ngày do nhà phát triển đặt ra.
quotaExceeded402 Thao tác yêu cầu đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn định mức cho phép. Cần phải thanh toán để hoàn thành hoạt động này.
user402 Thao tác yêu cầu đòi hỏi người dùng đã xác thực phải thanh toán.

FORBIDDEN (403)

Mã lỗi Mô tả
forbidden Thao tác yêu cầu bị cấm và không thể hoàn thành.
accessNotConfigured Dự án của bạn không được cấu hình để truy cập API này. Vui lòng sử dụng Google Developers Console để kích hoạt API cho dự án của bạn.
accessNotConfigured Dự án đã bị chặn do hành vi lạm dụng. Hãy xem http://support.google.com/code/go/developer_compliance.
accessNotConfigured Dự án đã bị đánh dấu để xóa.
accountDeleted Tài khoản người dùng được liên kết với thông tin ủy quyền của yêu cầu đã bị xóa. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
accountDisabled Tài khoản người dùng được liên kết với thông tin ủy quyền của yêu cầu đã bị vô hiệu hóa. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
accountUnverified Địa chỉ email của người dùng đưa ra yêu cầu chưa được xác minh. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
concurrentLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn sử dụng đồng thời.
dailyLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn hàng ngày của API.
dailyLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn hàng ngày, và dự án đã bị chặn do hành vi lạm dụng. Hãy xem biểu mẫu hỗ trợ việc tuân thủ API Google để giúp giải quyết vấn đề.
dailyLimitExceededUnreg Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn hàng ngày đối với việc sử dụng API chưa xác thực. Cần phải đăng ký qua Google Developers Console để tiếp tục sử dụng API.
downloadServiceForbidden API không hỗ trợ dịch vụ tải xuống.
insufficientAudience Không thể hoàn thành yêu cầu cho đối tượng này.
insufficientAuthorizedParty Không thể hoàn thành yêu cầu cho ứng dụng này.
insufficientPermissions Người dùng đã xác thực không có đủ quyền để thực hiện yêu cầu này.
limitExceeded Không thể hoàn thành yêu cầu do giới hạn truy cập hoặc tốc độ.
lockedDomainForbidden API này không hỗ trợ các miền bị khóa.
quotaExceeded Thao tác yêu cầu đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn định mức cho phép.
rateLimitExceeded Quá nhiều yêu cầu đã được gửi trong một khoảng thời gian nhất định.
rateLimitExceededUnreg Đã vượt quá giới hạn tốc độ và bạn phải đăng ký ứng dụng của mình để có thể tiếp tục gọi API. Vui lòng đăng ký qua Google Developers Console.
responseTooLarge Tài nguyên được yêu cầu quá lớn nên không thể trả về.
servingLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn tốc độ chung được đặt cho API.
sslRequired Cần bật SSL để thực hiện thao tác này.
unknownAuth Máy chủ API không nhận dạng được sơ đồ ủy quyền dùng cho yêu cầu. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
userRateLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn tốc độ trên mỗi người dùng.
userRateLimitExceededUnreg Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn tốc độ trên mỗi người dùng và nhà phát triển ứng dụng khách không được xác định trong yêu cầu. Vui lòng sử dụng Google Developers Console (https://developers.google.com/console) để tạo dự án cho ứng dụng của bạn.
variableTermExpiredDailyExceeded Yêu cầu không thành công vì định mức có thời hạn thay đổi đã hết hạn và đã đạt đến giới hạn hàng ngày.
variableTermLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến định mức có thời hạn thay đổi.

NOT_FOUND (404)

Mã lỗi Mô tả
notFound Thao tác yêu cầu không thành công vì không thể tìm thấy tài nguyên liên quan đến yêu cầu.
notFound Không thể tìm thấy tài nguyên liên quan đến yêu cầu. Nếu bạn không sử dụng API này trong hai tuần qua, vui lòng triển khai lại ứng dụng App Engine và thử gọi lại ứng dụng đó.
unsupportedProtocol Giao thức sử dụng trong yêu cầu không được hỗ trợ.

METHOD_NOT_ALLOWED (405)

Mã lỗi Mô tả
httpMethodNotAllowed Phương thức HTTP liên quan đến yêu cầu không được hỗ trợ.

CONFLICT (409)

Mã lỗi Mô tả
conflict Không thể hoàn thành yêu cầu API vì thao tác yêu cầu sẽ xung đột với một mục hiện có. Ví dụ: một yêu cầu cố gắng tạo một mục trùng lặp sẽ dẫn đến xung đột, mặc dù các mục trùng lặp thường được xác định kèm theo lỗi cụ thể hơn.
duplicate Thao tác yêu cầu không thành công vì thao tác này cố gắng tạo một tài nguyên đã tồn tại.

GONE (410)

Mã lỗi Mô tả
deleted Yêu cầu không thành công vì tài nguyên liên quan đến yêu cầu đã bị xóa

PRECONDITION_FAILED (412)

Mã lỗi Mô tả
conditionNotMet Không đáp ứng được điều kiện đã đặt trong tiêu đề yêu cầu HTTP If-Match hoặc If-None-Match. Hãy xem phần ETag của thông số kỹ thuật HTTP để biết chi tiết. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP If-Match.

REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)

Mã lỗi Mô tả
backendRequestTooLarge Yêu cầu quá lớn.
batchSizeTooLarge Yêu cầu hàng loạt chứa quá nhiều phần tử.
uploadTooLarge Yêu cầu không thành công vì dữ liệu gửi trong yêu cầu quá lớn.

REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)

Mã lỗi Mô tả
requestedRangeNotSatisfiable Không thể đáp ứng phạm vi đã chỉ định trong yêu cầu.

EXPECTATION_FAILED (417)

Mã lỗi Mô tả
expectationFailed Máy chủ không thể đáp ứng yêu cầu của ứng dụng khách.

PRECONDITION_REQUIRED (428)

Mã lỗi Mô tả
preconditionRequired Tiền đề để thực hiện yêu cầu này chưa được đáp ứng. Để yêu cầu này thành công, bạn cần cung cấp tiêu đề If-Match hoặc If-None-Match với yêu cầu.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Mã lỗi Mô tả
rateLimitExceeded Quá nhiều yêu cầu đã được gửi trong một khoảng thời gian nhất định.

INTERNAL_SERVER_ERROR (500)

Mã lỗi Mô tả
internalError Yêu cầu không thành công do có lỗi nội bộ.

NOT_IMPLEMENTED (501)

Mã lỗi Mô tả
notImplemented Thao tác yêu cầu đã không được triển khai.
unsupportedMethod Yêu cầu không thành công vì đang cố thực thi một phương thức hoặc thao tác không xác định.

SERVICE_UNAVAILABLE (503)

Mã lỗi Mô tả
backendError Đã xảy ra lỗi ở phần phụ trợ.
backendNotConnected Yêu cầu không thành công do lỗi kết nối.
notReady Máy chủ API chưa sẵn sàng chấp nhận yêu cầu.

Lỗi lập chỉ mục riêng trong API

Trong mọi trường hợp bên dưới, yêu cầu đã bị từ chối và Google không thu thập dữ liệu URL. Điều này cũng áp dụng cho các thông báo lỗi chính.

BAD_REQUEST (400)

Thông báo lỗi Mô tả
Missing attribute. 'url' attribute is required. Người dùng không đặt URL trong yêu cầu của họ.
Invalid attribute. 'url' is not in standard URL format URL do người dùng đặt không giống với một URL, ví dụ: "abcd"
Unknown type. 'type' attribute is required and must be 'URL_REMOVED' or 'URL_UPDATED'. Người dùng không đặt loại thông báo.
Invalid value at 'url_notification.type' (TYPE_ENUM) Loại thông báo do người dùng đặt không phải là URL_REMOVED hoặc URL_UPDATED.

FORBIDDEN (403)

Thông báo lỗi Mô tả
Permission denied. Failed to verify the URL ownership. Người dùng đã không hoàn thành quy trình Xác minh quyền sở hữu hoặc đang cố cập nhật URL mà họ không sở hữu.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Thông báo lỗi Mô tả
Insufficient tokens for quota 'indexing.googleapis.com/default_requests' Người dùng đang vượt quá định mức API lập chỉ mục của họ.