E-tabloları güncelleme

E-tablolar, hücrelerinde bulunan değer verilerinin yanı sıra aşağıdakiler gibi başka birçok veri türü içerir:

 • Boyutlar
 • Hücre biçimleri ve kenarlıklar
 • Adlandırılmış aralıklar
 • Korunan aralıklar
 • Koşullu biçimlendirme

Bunlar, e-tablonun görünümünü ve çalışmasını kontrol eden birçok veri türünden bazılarıdır. spreadsheets.batchUpdate yöntemi, bu e-tablo ayrıntılarından herhangi birini güncellemenize olanak tanır. Değişiklikler grup halinde gruplandırılır. Böylece bir istek başarısız olursa diğer (potansiyel olarak bağımlı) değişikliklerin hiçbiri yazılmaz.

Bu sayfada spreadsheets.batchUpdate yöntemini kullanmayla ilgili temel bilgiler açıklanmaktadır. Hücre değeri verilerini okuyup yazmanız gerekiyorsa Hücre değerlerini okuma ve yazma bölümünde açıklanan spreadsheets.values kaynağını da kullanabilirsiniz.

İşlem kategorileri

spreadsheets.batchUpdate tarafından desteklenen belirli işlemler, aşağıdaki geniş kategorilerde gruplandırılabilir:

Kategori Açıklama
Ekle (ve Kopyala)Yeni nesneler ekleyin (Yinelenen isteklerde olduğu gibi bazen eskilerini temel alır).
Güncelle (ve Ayarla)Bir nesnenin belirli özelliklerini güncelleyerek genellikle eski özellikleri olduğu gibi bırakır (Set isteği önceki verilerin üzerine yazar).
SilNesneleri kaldırın.

Bu kategoriler bir sonraki bölümde belirli işlemlerin davranışını açıklamak için kullanılmaktadır.

Toplu güncelleme işlemleri

spreadsheets.batchUpdate yöntemi, her biri gerçekleştirilecek tek bir istek türünü belirten bir veya daha fazla Request nesnesi alarak çalışır. Birçok farklı istek türü vardır. Aşağıda, farklı kategorilere göre gruplandırılmış istek türlerinin dökümü verilmiştir.

Nesne EKLE / KOPYALA GÜNCELLE / AYARLA SİL
E-tablo Özellikleri UpdateSpreadsheetPropertiesRequest
E-Tablolar AddSheetRequest
DuplicateSheetRequest
UpdateSheetPropertiesRequest DeleteSheetRequest
Boyutlar (boyut aralığı dahil) InsertDimensionRequest
AppendDimensionRequest
UpdateDimensionPropertiesRequest
MoveDimensionRequest
AutoResizeDimensionsRequest
DeleteDimensionRequest
Hücreler (değerler, biçimler, veri doğrulama vb. dahil) RepeatCellRequest
UpdateCellsRequest
AppendCellsRequest
Adlandırılmış Aralıklar AddNamedRangeRequest UpdateNamedRangeRequest DeleteNamedRangeRequest
Sınırlar UpdateBordersRequest
Filtreler (filtre görünümleri ve temel filtre dahil) AddFilterViewRequest
DuplicateFilterViewRequest
UpdateFilterViewRequest
SetBasicFilterRequest
ClearBasicFilterRequest
Veri Doğrulama SetDataValidationRequest
Koşullu Biçim Kuralları AddConditionalFormatRuleRequest UpdateConditionalFormatRuleRequest DeleteConditionalFormatRuleRequest
Korunan Aralıklar AddProtectedRangeRequest UpdateProtectedRangeRequest DeleteProtectedRangeRequest
Yerleşik Nesneler (grafikler dahil) AddChartRequest UpdateChartSpecRequest
UpdateEmbeddedObjectPositionRequest
DeleteEmbeddedObjectRequest
Birleştirir MergeCellsRequest UnmergeCellsRequest

Verileri değiştirmek amacıyla kullanıcı işlemlerini taklit eden bazı ek istekler de vardır:

Sınırlar

Google E-Tablolar'daki hücre ve satır sınırları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Drive'da depolayabileceğiniz dosyalar başlıklı makaleye göz atın.

Alan maskeleri

"Güncelleme" isteklerinin çoğu alan maskeleri gerektirir. Bunlar, bir nesnedeki yalnızca belirli alanları güncellerken diğer alanları değiştirmeden güncellemek için kullanılan virgülle ayrılmış alanlar listesidir. * alan maskesi joker karakter gibi değerlendirilir ve bir mesajdaki her alanı belirtmek için kullanılır (istekte kendisi için bir değer belirtmediğiniz takdirde bir alan varsayılan durumuna geri dönebilir). Alan maskeleri hakkında daha fazla bilgi için Alan maskelerini kullanma başlıklı makaleyi inceleyin.

Aşağıdaki örnekte, yalnızca bir e-tablonun başlığını güncellemek için UpdateSpreadsheetPropertiesRequest kullanılmıştır:

İstek:

POST .../v4/spreadsheets/spreadsheetId:batchUpdate

İstek gövdesi:

{
 "requests": [{
   "updateSpreadsheetProperties": {
     "properties": {"title": "TITLE"},
     "fields": "title"
   }
 }]
}

TITLE ifadesinin yerine e-tablonun yeni başlığını yazın.

Yanıtlar

Bir e-tabloyu güncellerken bazı istek türleri yanıt döndürebilir. Bunlar, her yanıt karşılık gelen istekle aynı dizini işleyecek şekilde bir dizi içinde döndürülür. Bazı isteklerde yanıt yok ve bu isteklerde yanıt boş.

Genellikle "add" (ekleme) isteklerinde, eklenen nesnenin kimliği gibi bilgileri döndüren yanıtlar bulunur. Desteklenen yanıtların listesi için Yanıtlar bölümüne bakın.

Örnek

Aşağıdaki kod örneği şu işlemleri gerçekleştirir:

 1. E-tablonun başlığını title değişkenini kullanarak günceller.
 2. find ve replacement değişkenlerini kullanarak e-tabloda hücre değerlerini bulup değiştirir.

Apps Komut Dosyası

sheets/api/spreadsheet_snippets.gs
/**
 * Updates the specified sheet using advanced sheet services
 * @param {string} spreadsheetId id of the spreadsheet to be updated
 * @param {string} title name of the sheet in the spreadsheet to be updated
 * @param {string} find string to be replaced
 * @param {string} replacement the string to replace the old data
 * @returns {*} the updated spreadsheet
 */
Snippets.prototype.batchUpdate = (spreadsheetId, title,
 find, replacement) => {
 // This code uses the Sheets Advanced Service, but for most use cases
 // the built-in method SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
 //   .getRange(range).setValues(values) is more appropriate.

 try {
  // Change the spreadsheet's title.
  let updateSpreadsheetPropertiesRequest =
   Sheets.newUpdateSpreadsheetPropertiesRequest();
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.properties =
   Sheets.newSpreadsheetProperties();
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.properties.title = title;
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.fields = 'title';

  // Find and replace text.
  let findReplaceRequest = Sheets.newFindReplaceRequest();
  findReplaceRequest.find = find;
  findReplaceRequest.replacement = replacement;
  findReplaceRequest.allSheets = true;

  let requests = [Sheets.newRequest(), Sheets.newRequest()];
  requests[0].updateSpreadsheetProperties =
   updateSpreadsheetPropertiesRequest;
  requests[1].findReplace = findReplaceRequest;

  let batchUpdateRequest = Sheets.newBatchUpdateSpreadsheetRequest();
  batchUpdateRequest.requests = requests;

  // Add additional requests (operations)
  const result =
   Sheets.Spreadsheets.batchUpdate(batchUpdateRequest, spreadsheetId);
  return result;
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
};

Java

sheets/snippets/src/main/java/BatchUpdate.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.sheets.v4.Sheets;
import com.google.api.services.sheets.v4.SheetsScopes;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.BatchUpdateSpreadsheetRequest;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.BatchUpdateSpreadsheetResponse;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.FindReplaceRequest;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.FindReplaceResponse;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.Request;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.SpreadsheetProperties;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.UpdateSpreadsheetPropertiesRequest;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate the use of Spreadsheet Batch Update API */
public class BatchUpdate {
 /**
  * Updates spreadsheet's title and cell values.
  *
  * @param spreadsheetId - Id of the spreadsheet.
  * @param title     - New title of the spreadsheet.
  * @param find     - Find cell values
  * @param replacement  - Replaced cell values
  * @return response metadata
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static BatchUpdateSpreadsheetResponse batchUpdate(String spreadsheetId,
                              String title,
                              String find,
                              String replacement)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(SheetsScopes.SPREADSHEETS));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the sheets API client
  Sheets service = new Sheets.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Sheets samples")
    .build();

  List<Request> requests = new ArrayList<>();
  BatchUpdateSpreadsheetResponse response = null;
  try {
   // Change the spreadsheet's title.
   requests.add(new Request()
     .setUpdateSpreadsheetProperties(new UpdateSpreadsheetPropertiesRequest()
       .setProperties(new SpreadsheetProperties()
         .setTitle(title))
       .setFields("title")));
   // Find and replace text.
   requests.add(new Request()
     .setFindReplace(new FindReplaceRequest()
       .setFind(find)
       .setReplacement(replacement)
       .setAllSheets(true)));

   BatchUpdateSpreadsheetRequest body =
     new BatchUpdateSpreadsheetRequest().setRequests(requests);
   response = service.spreadsheets().batchUpdate(spreadsheetId, body).execute();
   FindReplaceResponse findReplaceResponse = response.getReplies().get(1).getFindReplace();

   System.out.printf("%d replacements made.", findReplaceResponse.getOccurrencesChanged());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 404) {
    System.out.printf("Spreadsheet not found with id '%s'.\n", spreadsheetId);
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return response;
 }
}

JavaScript

sheets/snippets/sheets_batch_update.js
function batchUpdate(spreadsheetId, title, find, replacement, callback) {
 const requests = [];
 // Change the spreadsheet's title.
 requests.push({
  updateSpreadsheetProperties: {
   properties: {
    title: title,
   },
   fields: 'title',
  },
 });
 // Find and replace text.
 requests.push({
  findReplace: {
   find: find,
   replacement: replacement,
   allSheets: true,
  },
 });
 try {
  // Add additional requests (operations) ...
  const batchUpdateRequest = {requests: requests};
  gapi.client.sheets.spreadsheets.batchUpdate({
   spreadsheetId: spreadsheetId,
   resource: batchUpdateRequest,
  }).then((response) => {
   const findReplaceResponse = response.result.replies[1].findReplace;
   console.log(`${findReplaceResponse.occurrencesChanged} replacements made.`);
   if (callback) callback(response);
  });
 } catch (err) {
  document.getElementById('content').innerText = err.message;
  return;
 }
}

Node.js

sheets/snippets/sheets_batch_update.js
/**
 * Updates the Spreadsheet title. Finds and replaces a string in the sheets.
 * @param {string} spreadsheetId The Spreadsheet to update
 * @param {string} title The new Spreadsheet title
 * @param {string} find The text to find
 * @param {string} replacement The text to replace
 * @return {obj} holding the information regarding the replacement of strings
 */
async function batchUpdate(spreadsheetId, title, find, replacement) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets',
 });

 const service = google.sheets({version: 'v4', auth});
 const requests = [];
 // Change the spreadsheet's title.
 requests.push({
  updateSpreadsheetProperties: {
   properties: {
    title,
   },
   fields: 'title',
  },
 });
 // Find and replace text.
 requests.push({
  findReplace: {
   find,
   replacement,
   allSheets: true,
  },
 });
 // Add additional requests (operations) ...
 const batchUpdateRequest = {requests};
 try {
  const response = await service.spreadsheets.batchUpdate({
   spreadsheetId,
   resource: batchUpdateRequest,
  });
  const findReplaceResponse = response.data.replies[1].findReplace;
  console.log(`${findReplaceResponse.occurrencesChanged} replacements made.`);
  return response;
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  throw err;
 }
}

PHP

sheets/snippets/src/SpreadsheetBatchUpdate.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Sheets\BatchUpdateSpreadsheetRequest;

/**
 * to batch update a spreadsheet
 */
function batchUpdate($spreadsheetId, $title, $find, $replacement)
  {  
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
    $client = new Google\Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Google\Service\Drive::DRIVE);
    $service = new Google_Service_Sheets($client);
    try{
      //execute the request
      $requests = [
        new Google_Service_Sheets_Request([
       'updateSpreadsheetProperties' => [
         'properties' => [
           'title' => $title
          ],
          'fields' => 'title'
       ]
     ]),
     new Google_Service_Sheets_Request([
       'findReplace' => [
         'find' => $find,
         'replacement' => $replacement,
         'allSheets' => true
         ]
         ])
        ];
        $batchUpdateRequest = new Google_Service_Sheets_BatchUpdateSpreadsheetRequest([
          'requests' => $requests
        ]);
    $response = $service->spreadsheets->batchUpdate($spreadsheetId, $batchUpdateRequest);
    $findReplaceResponse = $response->getReplies()[1]->getFindReplace();
    printf("%s replacements made.\n",
    $findReplaceResponse->getOccurrencesChanged());
    return $response;
  }
  catch(Exception $e) {
    // TODO(developer) - handle error appropriately
    echo 'Message: ' .$e->getMessage();
   }
  }

Python

sheets/snippets/sheets_batch_update.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def sheets_batch_update(spreadsheet_id, title, find, replacement):
 """
 Update the sheet details in batch, the user has access to.
 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """

 creds, _ = google.auth.default()
 # pylint: disable=maybe-no-member

 try:
  service = build("sheets", "v4", credentials=creds)

  requests = []
  # Change the spreadsheet's title.
  requests.append(
    {
      "updateSpreadsheetProperties": {
        "properties": {"title": title},
        "fields": "title",
      }
    }
  )
  # Find and replace text
  requests.append(
    {
      "findReplace": {
        "find": find,
        "replacement": replacement,
        "allSheets": True,
      }
    }
  )
  # Add additional requests (operations) ...

  body = {"requests": requests}
  response = (
    service.spreadsheets()
    .batchUpdate(spreadsheetId=spreadsheet_id, body=body)
    .execute()
  )
  find_replace_response = response.get("replies")[1].get("findReplace")
  print(
    f"{find_replace_response.get('occurrencesChanged')} replacements made."
  )
  return response

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return error


if __name__ == "__main__":
 sheets_batch_update("spreadsheet_id", "title", "find", "replacement")

Ruby

sheets/snippets/lib/spreadsheet_snippets.rb
requests = []
# Change the name of sheet ID '0' (the default first sheet on every
# spreadsheet)
requests.push({
        update_sheet_properties: {
         properties: { sheet_id: 0, title: 'New Sheet Name' },
         fields:   'title'
        }
       })
# Find and replace text
requests.push({
        find_replace: {
         find:    find,
         replacement: replacement,
         all_sheets: true
        }
       })
# Add additional requests (operations) ...

body = { requests: requests }
result = service.batch_update_spreadsheet(spreadsheet_id, body, {})
find_replace_response = result.replies[1].find_replace
puts "#{find_replace_response.occurrences_changed} replacements made."