Other

Renk

RGBA renk alanındaki bir rengi temsil eder. Bu gösterim, kompaktlık yerine çeşitli dillerdeki renk temsillerine geçiş kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bu temsilin alanları Java'da java.awt.Color oluşturucuya triviyal olarak sunulabilir; ayrıca UIColor'ın iOS'teki +colorWithRed:green:blue:alpha yöntemine de sağlanabilir. Ayrıca çok küçük bir çalışmayla JavaScript'te CSS rgba() dizesine kolayca biçimlendirilebilir.

Bu referans sayfada, RGB değerini yorumlamak için kullanılması gereken mutlak renk alanı hakkında bilgi yoktur (ör. sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 ve BT.2020). Varsayılan olarak, uygulamalar sRGB renk alanını dikkate almalıdır.

Renk eşitliğine karar verilmesi gerektiğinde, aksi belirtilmediği sürece tüm kırmızı, yeşil, mavi ve alfa değerleri en fazla 1e-5 farklılık gösteren uygulamalarda iki rengin eşit olarak ele alınması gerekir.

Örnek (Java):

 import com.google.type.Color;

 // ...
 public static java.awt.Color fromProto(Color protocolor) {
  float alpha = protocolor.hasAlpha()
    ? protocolor.getAlpha().getValue()
    : 1.0;

  return new java.awt.Color(
    protocolor.getRed(),
    protocolor.getGreen(),
    protocolor.getBlue(),
    alpha);
 }

 public static Color toProto(java.awt.Color color) {
  float red = (float) color.getRed();
  float green = (float) color.getGreen();
  float blue = (float) color.getBlue();
  float denominator = 255.0;
  Color.Builder resultBuilder =
    Color
      .newBuilder()
      .setRed(red / denominator)
      .setGreen(green / denominator)
      .setBlue(blue / denominator);
  int alpha = color.getAlpha();
  if (alpha != 255) {
   result.setAlpha(
     FloatValue
       .newBuilder()
       .setValue(((float) alpha) / denominator)
       .build());
  }
  return resultBuilder.build();
 }
 // ...

Örnek (iOS / Obj-C):

 // ...
 static UIColor* fromProto(Color* protocolor) {
  float red = [protocolor red];
  float green = [protocolor green];
  float blue = [protocolor blue];
  FloatValue* alpha_wrapper = [protocolor alpha];
  float alpha = 1.0;
  if (alpha_wrapper != nil) {
   alpha = [alpha_wrapper value];
  }
  return [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
 }

 static Color* toProto(UIColor* color) {
   CGFloat red, green, blue, alpha;
   if (![color getRed:&red green:&green blue:&blue alpha:&alpha]) {
    return nil;
   }
   Color* result = [[Color alloc] init];
   [result setRed:red];
   [result setGreen:green];
   [result setBlue:blue];
   if (alpha <= 0.9999) {
    [result setAlpha:floatWrapperWithValue(alpha)];
   }
   [result autorelease];
   return result;
}
// ...

Örnek (JavaScript):

// ...

var protoToCssColor = function(rgbColor) {
  var redFrac = rgbColor.red || 0.0;
  var greenFrac = rgbColor.green || 0.0;
  var blueFrac = rgbColor.blue || 0.0;
  var red = Math.floor(redFrac * 255);
  var green = Math.floor(greenFrac * 255);
  var blue = Math.floor(blueFrac * 255);

  if (!('alpha' in rgbColor)) {
   return rgbToCssColor(red, green, blue);
  }

  var alphaFrac = rgbColor.alpha.value || 0.0;
  var rgbParams = [red, green, blue].join(',');
  return ['rgba(', rgbParams, ',', alphaFrac, ')'].join('');
};

var rgbToCssColor = function(red, green, blue) {
 var rgbNumber = new Number((red << 16) | (green << 8) | blue);
 var hexString = rgbNumber.toString(16);
 var missingZeros = 6 - hexString.length;
 var resultBuilder = ['#'];
 for (var i = 0; i < missingZeros; i++) {
   resultBuilder.push('0');
 }
 resultBuilder.push(hexString);
 return resultBuilder.join('');
};

// ...
JSON gösterimi
{
 "red": number,
 "green": number,
 "blue": number,
 "alpha": number
}
Alanlar
red

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak rengin kırmızı miktarı.

green

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak renkteki yeşil miktarı.

blue

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak rengin mavi miktarı.

alpha

number

Bu rengin piksele uygulanması gereken oranı. Yani, pikselin son rengi aşağıdaki denklemle tanımlanır:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

Diğer bir deyişle, 1,0 değeri düz bir renge, 0,0 değeri ise tamamen şeffaf bir renge karşılık gelir. Bu, varsayılan değer ile ayarlanmamış olan değer arasında ayrım yapılabilmesi için basit bir kayan skaler yerine sarmalayıcı mesajı kullanır. Atlanırsa, bu renk nesnesi düz bir renk olarak oluşturulur (alfa değerine açıkça 1,0 değeri verilmiş gibi).

ColorStyle

Bir renk değeri.

JSON gösterimi
{

 // Union field kind can be only one of the following:
 "rgbColor": {
  object (Color)
 },
 "themeColor": enum (ThemeColorType)
 // End of list of possible types for union field kind.
}
Alanlar
Birleşim alanı kind. Renk değerinin türü. kind aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
rgbColor

object (Color)

RGB rengi. Color nesnesindeki alpha değeri genellikle desteklenmez.

themeColor

enum (ThemeColorType)

Tema rengi.

ThemeColorType

Tema rengi türleri.

SpreadsheetProperties, bu tema rengi türlerinin somut renklerle eşlemesini tanımlayan bir SpreadsheetTheme içerir.

Sıralamalar
THEME_COLOR_TYPE_UNSPECIFIED Belirtilmemiş tema rengi
TEXT Birincil metin rengini temsil eder
BACKGROUND Birincil arka plan rengini temsil eder
ACCENT1 İlk vurgu rengini temsil eder
ACCENT2 İkinci vurgu rengini temsil eder
ACCENT3 Üçüncü vurgu rengini temsil eder
ACCENT4 Dördüncü vurgu rengini temsil eder
ACCENT5 Beşinci vurgu rengini temsil eder
ACCENT6 Altıncı vurgu rengini temsil eder

HorizontalAlign

Hücredeki metnin yatay hizalaması.

Sıralamalar
HORIZONTAL_ALIGN_UNSPECIFIED Yatay hizalama belirtilmemiş. Bunu kullanmayın.
LEFT Metin, hücrenin soluna açıkça hizalanır.
CENTER Metin açık bir şekilde hücrenin ortasına hizalanır.
RIGHT Metin, hücrenin sağına açıkça hizalanır.

TextFormat

Bir hücredeki tüm metin akışının biçimi. Eksik değerler, alanın belirtilmediğini gösterir.

JSON gösterimi
{
 "foregroundColor": {
  object (Color)
 },
 "foregroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "fontFamily": string,
 "fontSize": integer,
 "bold": boolean,
 "italic": boolean,
 "strikethrough": boolean,
 "underline": boolean,
 "link": {
  object (Link)
 }
}
Alanlar
foregroundColor
(deprecated)

object (Color)

Metnin ön plan rengi. Kullanımdan kaldırıldı: foregroundColorStyle kullanın.

foregroundColorStyle

object (ColorStyle)

Metnin ön plan rengi. foregroundColor ayarlanırsa bu alan öncelikli olur.

fontFamily

string

Yazı tipi ailesi.

fontSize

integer

Yazı tipinin boyutu.

bold

boolean

Metin kalınsa doğru değerini alır.

italic

boolean

Metin italik ise doğru değerini alır.

strikethrough

boolean

Metnin üstü çiziliyse doğru değerini alır.

underline

boolean

Metnin altı çiziliyse doğru değerini alır.

DataSourceColumn

Bir veri kaynağındaki sütun.

JSON gösterimi
{
 "reference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 },
 "formula": string
}
Alanlar
reference

object (DataSourceColumnReference)

Sütun referansı.

formula

string

Hesaplanan sütunun formülü.

DataSourceColumnReference

Bir veri kaynağı sütununa referans veren benzersiz bir tanımlayıcı.

JSON gösterimi
{
 "name": string
}
Alanlar
name

string

Sütunun görünen adı. Veri kaynağı içinde benzersiz olmalıdır.

DataExecutionStatus

Veri yürütme durumu.

Bir veri kaynağı nesnesini bir DataSource öğesindeki en son verilerle senkronize etmek için bir veri yürütme işlemi oluşturulur. Genellikle arka planda çalışacak şekilde planlanır. Yürütmenin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için state kontrol edebilirsiniz

Bir veri yürütmenin çalışmak üzere tetiklendiği birkaç senaryo vardır:

 • Adding a data source, veri kaynağındaki verileri sayfayla senkronize etmek için ilişkili bir veri kaynağı sayfası ve bir veri yürütme işlemi oluşturur.
 • Updating a data source, ilişkili veri kaynağı sayfasını benzer şekilde yenilemek için bir veri yürütme işlemi oluşturur.
 • Bir veya daha fazla veri kaynağı nesnesini açıkça yenilemek için refresh request gönderebilirsiniz.
JSON gösterimi
{
 "state": enum (DataExecutionState),
 "errorCode": enum (DataExecutionErrorCode),
 "errorMessage": string,
 "lastRefreshTime": string
}
Alanlar
state

enum (DataExecutionState)

Veri yürütme işleminin durumu.

errorCode

enum (DataExecutionErrorCode)

Hata kodu.

errorMessage

string

Hata mesajı. Boş olabilir.

lastRefreshTime

string (Timestamp format)

Verilerin en son başarıyla yenilenme zamanını alır.

DataExecutionState

Veri yürütme durumlarının numaralandırması.

Sıralamalar
DATA_EXECUTION_STATE_UNSPECIFIED Varsayılan değerdir, kullanmayın.
NOT_STARTED Veri yürütme işlemi başlamadı.
RUNNING Veri yürütme işlemi başladı ve devam ediyor.
CANCELLING Veri yürütme işlemi şu anda iptal ediliyor.
SUCCEEDED Veri yürütme işlemi başarıyla tamamlandı.
FAILED Veri yürütme işlemi hatalarla tamamlandı.

DataExecutionErrorCode

Veri yürütme hata kodu sıralaması.

Sıralamalar
DATA_EXECUTION_ERROR_CODE_UNSPECIFIED Varsayılan değerdir, kullanmayın.
TIMED_OUT Veri yürütme işlemi zaman aşımına uğradı.
TOO_MANY_ROWS Veri yürütme işlemi, sınırdan daha fazla satır döndürüyor.
TOO_MANY_COLUMNS Veri yürütme işlemi, sınırdan daha fazla sütun döndürür.
TOO_MANY_CELLS Veri yürütme işlemi, sınırdan daha fazla hücre döndürür.
ENGINE Arka uç veri yürütme motorundan (ör. BigQuery) hata alındı. Ayrıntılar için şuraya bakın: errorMessage.
PARAMETER_INVALID Sağlanan veri kaynağı parametrelerinden biri veya bazıları geçersiz.
UNSUPPORTED_DATA_TYPE Veri yürütme işlemi, desteklenmeyen bir veri türü döndürüyor.
DUPLICATE_COLUMN_NAMES Veri yürütme işlemi, yinelenen sütun adları veya takma adlar döndürür.
INTERRUPTED Veri yürütme işlemi kesintiye uğradı. Lütfen daha sonra yenileyin.
CONCURRENT_QUERY Veri yürütme işlemi şu anda devam ediyor. Veri yürütme işlemi tamamlanana kadar yenilenemez.
OTHER Diğer hatalar.
TOO_MANY_CHARS_PER_CELL Veri yürütme işlemi, tek bir hücrede izin verilen maksimum karakter sayısını aşan değerler döndürür.
DATA_NOT_FOUND Veri kaynağı tarafından başvurulan veritabanı bulunamadı. */
PERMISSION_DENIED Kullanıcının, veri kaynağı tarafından başvurulan veritabanına erişimi yok.
MISSING_COLUMN_ALIAS Veri yürütme işlemi, takma adı eksik olan sütunları döndürür.
OBJECT_NOT_FOUND Veri kaynağı nesnesi mevcut değil.
OBJECT_IN_ERROR_STATE Veri kaynağı nesnesi şu anda hata durumunda. Yenilemeye zorlamak için RefreshDataSourceRequest içinde force değerini ayarlayın.
OBJECT_SPEC_INVALID Veri kaynağı nesne spesifikasyonu geçersiz.
DATA_EXECUTION_CANCELLED Veri yürütme işlemi iptal edildi.

ExtendedValue

E-tablodaki bir hücrenin sahip olabileceği değer türleri.

JSON gösterimi
{

 // Union field value can be only one of the following:
 "numberValue": number,
 "stringValue": string,
 "boolValue": boolean,
 "formulaValue": string,
 "errorValue": {
  object (ErrorValue)
 }
 // End of list of possible types for union field value.
}
Alanlar
Birleşim alanı value. Bir hücredeki değerin türü. Herhangi bir alan ayarlanmazsa hücrede veri yoktur. value aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
numberValue

number

Çift değeri temsil eder. Not: Tarihler, Saatler ve Tarih Saatleri, SERIAL_NUMBER biçiminde çift sayı olarak gösterilir.

stringValue

string

Bir dize değerini temsil eder. Baştaki tek tırnak işaretleri dahil değildir. Örneğin, kullanıcı kullanıcı arayüzüne '123 yazmışsa bu, "123" arasında stringValue olarak gösterilir.

boolValue

boolean

Bir boole değerini temsil eder.

formulaValue

string

Bir formülü temsil eder.

errorValue

object (ErrorValue)

Bir hatayı ifade ediyor. Bu alan salt okunurdur.

ErrorValue

Bir hücrede hata.

JSON gösterimi
{
 "type": enum (ErrorType),
 "message": string
}
Alanlar
type

enum (ErrorType)

Hatanın türü.

message

string

Hata hakkında daha fazla bilgi içeren bir ileti (e-tablonun yerel ayarında).

ErrorType

Hatanın türü.

Sıralamalar
ERROR_TYPE_UNSPECIFIED Varsayılan hata türü, bunu kullanmayın.
ERROR #ERROR! hatasına karşılık gelir.
NULL_VALUE #NULL! hatasına karşılık gelir.
DIVIDE_BY_ZERO #DIV/0 hatasına karşılık gelir.
VALUE #VALUE! hatasına karşılık gelir.
REF #REF! hatasına karşılık gelir.
NAME #NAME? hatasına karşılık gelir.
NUM #NUM! hatasına karşılık gelir.
N_A #N/A hatasına karşılık gelir.
LOADING Loading... durumuna karşılık gelir.

BooleanCondition

Doğru veya yanlış olarak değerlendirilebilen bir koşul. BooleanConditions; koşullu biçimlendirme, veri doğrulama ve filtrelerdeki ölçütler tarafından kullanılır.

JSON gösterimi
{
 "type": enum (ConditionType),
 "values": [
  {
   object (ConditionValue)
  }
 ]
}
Alanlar
type

enum (ConditionType)

Koşulun türü.

values[]

object (ConditionValue)

Koşulun değerleri. Desteklenen değerlerin sayısı condition type öğesine bağlıdır. Bazıları sıfır değeri, bazıları bir veya iki değeri, ConditionType.ONE_OF_LIST de isteğe bağlı sayıda değeri destekler.

ConditionType

Koşulun türü.

Sıralamalar
CONDITION_TYPE_UNSPECIFIED Varsayılan değerdir, kullanmayın.
NUMBER_GREATER Hücrenin değeri koşul değerinden büyük olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
NUMBER_GREATER_THAN_EQ Hücrenin değeri koşul değerinden büyük veya koşula eşit olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
NUMBER_LESS Hücrenin değeri koşul değerinden küçük olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
NUMBER_LESS_THAN_EQ Hücrenin değeri koşul değerinden küçük veya koşul değerine eşit olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
NUMBER_EQ Hücrenin değeri koşul değerine eşit olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve veri kaynağı olmayan nesnelerdeki filtreler için tek bir ConditionValue ve veri kaynağı nesneleri filtreleri için en az bir ConditionValue gerekir.
NUMBER_NOT_EQ Hücrenin değeri koşul değerine eşit olmamalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve veri kaynağı olmayan nesnelerdeki filtreler için tek bir ConditionValue ve veri kaynağı nesneleri filtreleri için en az bir ConditionValue gerekir.
NUMBER_BETWEEN Hücrenin değeri iki koşul değeri arasında olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tam olarak iki ConditionValues gerektirir.
NUMBER_NOT_BETWEEN Hücrenin değeri iki koşul değeri arasında olmamalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tam olarak iki ConditionValues gerektirir.
TEXT_CONTAINS Hücrenin değeri koşul değerini içermelidir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
TEXT_NOT_CONTAINS Hücrenin değeri koşul değerini içermemelidir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
TEXT_STARTS_WITH Hücrenin değeri koşul değeriyle başlamalıdır. Koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
TEXT_ENDS_WITH Hücrenin değeri koşul değeriyle bitmelidir. Koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir.
TEXT_EQ Hücrenin değeri tam olarak koşulun değeri olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve veri kaynağı olmayan nesnelerdeki filtreler için tek bir ConditionValue ve veri kaynağı nesneleri filtreleri için en az bir ConditionValue gerekir.
TEXT_IS_EMAIL Hücrenin değeri geçerli bir e-posta adresi olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. ConditionValues gerektirmez.
TEXT_IS_URL Hücrenin değeri geçerli bir URL olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. ConditionValues gerektirmez.
DATE_EQ Hücrenin değeri koşulun değeriyle aynı olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve veri kaynağı olmayan nesnelerdeki filtreler için tek bir ConditionValue ve veri kaynağı nesneleri filtreleri için en az bir ConditionValue gerekir.
DATE_BEFORE Hücrenin değeri koşul değerinin tarihinden önce olmalıdır. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. relative date olabilecek tek bir ConditionValue gerektirir.
DATE_AFTER Hücrenin değeri koşul değerinin tarihinden sonra gelmelidir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. relative date olabilecek tek bir ConditionValue gerektirir.
DATE_ON_OR_BEFORE Hücrenin değeri, koşul değerinin tarihiyle aynı veya bu tarihten önce olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. relative date olabilecek tek bir ConditionValue gerektirir.
DATE_ON_OR_AFTER Hücrenin değeri, koşul değerinin tarihiyle aynı veya bu tarihten sonra olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. relative date olabilecek tek bir ConditionValue gerektirir.
DATE_BETWEEN Hücrenin değeri iki koşul değerinin tarihleri arasında olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. Tam olarak iki ConditionValues gerektirir.
DATE_NOT_BETWEEN Hücrenin değeri iki koşul değerinin tarihlerinin dışında olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. Tam olarak iki ConditionValues gerektirir.
DATE_IS_VALID Hücrenin değeri tarih olmalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. ConditionValues gerektirmez.
ONE_OF_RANGE Hücrenin değeri, koşul değeri aralığındaki ızgarada listelenmelidir. Veri doğrulama tarafından desteklenir. Tek bir ConditionValue gerektirir ve değer, A1 gösteriminde geçerli bir aralık olmalıdır.
ONE_OF_LIST Hücrenin değeri koşul değerleri listesinde yer almalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. Listedeki her öğe için bir tane olacak şekilde, istenilen sayıda condition values desteklenir. Değerlerde formüller desteklenmiyor.
BLANK Hücrenin değeri boş olmalıdır. Koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. ConditionValues gerektirmez.
NOT_BLANK Hücrenin değeri boş olmamalıdır. Koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. ConditionValues gerektirmez.
CUSTOM_FORMULA Koşulun formülü doğru olarak değerlendirilmelidir. Veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve filtreler tarafından desteklenir. Veri kaynağı sayfa filtreleri tarafından desteklenmez. Tek bir ConditionValue gerektirir.
BOOLEAN Hücrenin değeri DOĞRU/YANLIŞ olmalı veya koşul değerleri listesinde yer almalıdır. Veri doğrulama tarafından desteklenir. Hücre onay kutusu olarak oluşturulur. Sıfır, bir veya iki ConditionValues değerini destekler. Hiçbir değer, hücrenin DOĞRU veya YANLIŞ olması gerektiğini belirtir. DOĞRU·işaretli olarak, YANLIŞ işareti ise işaretlenmemiş olarak oluşturulur. Bir değer, hücrenin bu değeri içerdiğinde işaretlenmiş olarak oluşturulduğunu ve boş olduğunda işaretin işaretleneceğini gösterir. İki değer, hücrenin ilk değeri içerdiğinde işaretlenmiş, ikinci değeri içerdiğinde ise işaretli olduğunu gösterir. Örneğin ["Evet","Hayır"], hücrenin "Evet" değerine sahip olduğunda işaretli, "Hayır" değerine sahip olduğunda işaretli bir kutu oluşturacağını belirtir.
TEXT_NOT_EQ Hücrenin değeri tam olarak koşulun değeri olmamalıdır. Veri kaynağı nesnelerindeki filtreler tarafından desteklenir. En az bir ConditionValue gerektirir.
DATE_NOT_EQ Hücrenin değeri tam olarak koşulun değeri olmamalıdır. Veri kaynağı nesnelerindeki filtreler tarafından desteklenir. En az bir ConditionValue gerektirir.
FILTER_EXPRESSION Hücrenin değeri belirtilen kalıbı izlemelidir. Tek bir ConditionValue gerektirir.

ConditionValue

Koşulun değeri.

JSON gösterimi
{

 // Union field value can be only one of the following:
 "relativeDate": enum (RelativeDate),
 "userEnteredValue": string
 // End of list of possible types for union field value.
}
Alanlar
Birleşim alanı value. Koşulun değeri (tam olarak bir tane ayarlanmalıdır). value aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
relativeDate

enum (RelativeDate)

Göreli bir tarih (geçerli tarihe göre). Yalnızca type değeri DATE_BEFORE, DATE_AFTER, DATE_ON_OR_BEFORE veya DATE_ON_OR_AFTER ise geçerlidir.

Veri doğrulamada göreli tarihler desteklenmez. Bunlar yalnızca koşullu biçimlendirme ve koşullu filtrelerde desteklenir.

userEnteredValue

string

Koşulun temel aldığı değer. Değer, kullanıcı bir hücreye yazmış gibi ayrıştırılır. Formüller desteklenir (ve = veya '+' ile başlamalıdır).

RelativeDate

Tarih koşulunun nasıl değerlendirildiğini kontrol eder.

Sıralamalar
RELATIVE_DATE_UNSPECIFIED Varsayılan değerdir, kullanmayın.
PAST_YEAR Değer, bugünden bir yıl öncesi.
PAST_MONTH Değer, bugünden bir ay öncesidir.
PAST_WEEK Değer, bugünden bir hafta öncesine karşılık gelir.
YESTERDAY Değer dündür.
TODAY Değer bugündür.
TOMORROW Değer yarındır.

GridRange

Sayfadaki aralık. Tüm dizinler sıfır tabanlıdır. Dizinler yarı açıktır, yani başlangıç dizini kapsayıcıdır, bitiş dizini ise dışlayıcıdır -- [startIndex, endIndex). Eksik dizinler, aralığın o tarafta sınırsız olduğunu gösterir.

Örneğin, "Sheet1" öğesi 123456 sayfa kimliğiyse:

Sheet1!A1:A1 == sheetId: 123456, startRowIndex: 0, endRowIndex: 1, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 1

Sheet1!A3:B4 == sheetId: 123456, startRowIndex: 2, endRowIndex: 4, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1!A:B == sheetId: 123456, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1!A5:B == sheetId: 123456, startRowIndex: 4, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1 == sheetId: 123456

Başlangıç dizini her zaman bitiş dizininden küçük veya ona eşit olmalıdır. Başlangıç dizini bitiş dizinine eşitse aralık boş olur. Boş aralıklar genellikle anlamlı değildir ve kullanıcı arayüzünde #REF! olarak oluşturulur.

JSON gösterimi
{
 "sheetId": integer,
 "startRowIndex": integer,
 "endRowIndex": integer,
 "startColumnIndex": integer,
 "endColumnIndex": integer
}
Alanlar
sheetId

integer

Bu aralığın bulunduğu sayfa.

startRowIndex

integer

Aralığın başlangıç satırı (dahil) veya sınırlı değilse ayarlanmaz.

endRowIndex

integer

Aralığın son satırı (hariç) veya sınırlı değilse ayarlanmaz.

startColumnIndex

integer

Aralığın başlangıç sütunu (dahil) veya sınırlı değilse ayarlanmaz.

endColumnIndex

integer

Aralığın bitiş sütunu (hariç).

SortOrder

Sıralama düzeni.

Sıralamalar
SORT_ORDER_UNSPECIFIED Varsayılan değer, bunu kullanmayın.
ASCENDING Artan düzende sıralayın.
DESCENDING Azalan düzende sıralayın.

FilterSpec

Belirli bir sütunla ilişkili filtre ölçütleri.

JSON gösterimi
{
 "filterCriteria": {
  object (FilterCriteria)
 },

 // Union field reference can be only one of the following:
 "columnIndex": integer,
 "dataSourceColumnReference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 }
 // End of list of possible types for union field reference.
}
Alanlar
filterCriteria

object (FilterCriteria)

Sütuna ilişkin ölçütler.

Birleşim alanı reference. Filtrelenmiş sütuna referans. reference aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
columnIndex

integer

Sıfır tabanlı sütun dizini.

dataSourceColumnReference

object (DataSourceColumnReference)

Bir veri kaynağı sütununa referans verin.

FilterCriteria

Filtre veya filtre görünümünde satırları gösterme/gizleme ölçütleri.

JSON gösterimi
{
 "hiddenValues": [
  string
 ],
 "condition": {
  object (BooleanCondition)
 },
 "visibleBackgroundColor": {
  object (Color)
 },
 "visibleBackgroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "visibleForegroundColor": {
  object (Color)
 },
 "visibleForegroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 }
}
Alanlar
hiddenValues[]

string

Gizlenmesi gereken değerler.

condition

object (BooleanCondition)

Değerlerin gösterilmesi için doğru olması gereken bir koşul. (Bu işlem, hiddenValues öğesini geçersiz kılmaz. Burada bir değer listelenmişse gizli kalmaya devam eder.)

visibleBackgroundColor
(deprecated)

object (Color)

Filtrelemede kullanılacak arka plan dolgu rengi; yalnızca bu dolgu rengine sahip hücreler gösterilir. visibleForegroundColor ile birlikte kullanılamaz. Kullanımdan kaldırıldı: visibleBackgroundColorStyle kullanın.

visibleBackgroundColorStyle

object (ColorStyle)

Filtrelemede kullanılacak arka plan dolgu rengi; yalnızca bu dolgu rengine sahip hücreler gösterilir. Bu alan, visibleForegroundColor ile birlikte kullanılamaz ve RGB türünde bir renge ayarlanmalıdır. visibleBackgroundColor ayarlanırsa bu alan öncelikli olur.

visibleForegroundColor
(deprecated)

object (Color)

Filtrelemede kullanılacak ön plan rengi; yalnızca bu ön plan rengine sahip hücreler gösterilir. visibleBackgroundColor ile birlikte kullanılamaz. Kullanımdan kaldırıldı: visibleForegroundColorStyle kullanın.

visibleForegroundColorStyle

object (ColorStyle)

Filtrelemede kullanılacak ön plan rengi; yalnızca bu ön plan rengine sahip hücreler gösterilir. Bu alan, visibleBackgroundColor ile birlikte kullanılamaz ve RGB türünde bir renge ayarlanmalıdır. visibleForegroundColor ayarlanırsa bu alan öncelikli olur.

SortSpec

Belirli bir sütun veya satırla ilişkili sıralama düzeni.

JSON gösterimi
{
 "sortOrder": enum (SortOrder),
 "foregroundColor": {
  object (Color)
 },
 "foregroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "backgroundColor": {
  object (Color)
 },
 "backgroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },

 // Union field reference can be only one of the following:
 "dimensionIndex": integer,
 "dataSourceColumnReference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 }
 // End of list of possible types for union field reference.
}
Alanlar
sortOrder

enum (SortOrder)

Sipariş verileri sıralanmalıdır.

foregroundColor
(deprecated)

object (Color)

Sıralama için ön plan rengi; bu ön plan rengine sahip hücreler en üstte sıralanır. backgroundColor ile birlikte kullanılamaz. Kullanımdan kaldırıldı: foregroundColorStyle kullanın.

foregroundColorStyle

object (ColorStyle)

Sıralama için ön plan rengi; bu ön plan rengine sahip hücreler en üstte sıralanır. backgroundColor ile birlikte kullanılamaz ve RGB türünde bir renk olmalıdır. foregroundColor ayarlanırsa bu alan öncelikli olur.

backgroundColor
(deprecated)

object (Color)

Sıralama için arka plan dolgu rengi; bu dolgu rengine sahip hücreler en üste sıralanır. foregroundColor ile birlikte kullanılamaz. Kullanımdan kaldırıldı: backgroundColorStyle kullanın.

backgroundColorStyle

object (ColorStyle)

Sıralama için arka plan dolgu rengi; bu dolgu rengine sahip hücreler en üste sıralanır. foregroundColor ile birlikte kullanılamaz ve RGB türünde bir renk olmalıdır. backgroundColor ayarlanırsa bu alan öncelikli olur.

Birleşim alanı reference. Sıralanan boyuta başvuru. reference aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
dimensionIndex

integer

Sıralamanın uygulanacağı boyut.

dataSourceColumnReference

object (DataSourceColumnReference)

Bir veri kaynağı sütununa referans verin.

EmbeddedObjectPosition

Grafik gibi yerleştirilmiş bir nesnenin konumu.

JSON gösterimi
{

 // Union field location can be only one of the following:
 "sheetId": integer,
 "overlayPosition": {
  object (OverlayPosition)
 },
 "newSheet": boolean
 // End of list of possible types for union field location.
}
Alanlar
Birleşim alanı location. Nesnenin konumu. Tam olarak bir değer ayarlanmalıdır. location aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
sheetId

integer

Bu sayfanın bulunduğu sayfa. Yalnızca yerleştirilmiş nesne kendi sayfasındaysa ayarlayın. Negatif olmamalıdır.

overlayPosition

object (OverlayPosition)

Nesnenin bir ızgaranın üzerine yerleştirildiği konum.

newSheet

boolean

Doğru değerine ayarlanırsa yerleştirilmiş nesne, kimliği sizin için seçilen yeni bir sayfaya yerleştirilir. Yalnızca yazı yazarken kullanılır.

OverlayPosition

Nesnenin ızgara üzerine yerleştirildiği konum.

JSON gösterimi
{
 "anchorCell": {
  object (GridCoordinate)
 },
 "offsetXPixels": integer,
 "offsetYPixels": integer,
 "widthPixels": integer,
 "heightPixels": integer
}
Alanlar
anchorCell

object (GridCoordinate)

Nesnenin bağlı olduğu hücre.

offsetXPixels

integer

Nesnenin bağlayıcı hücreye göre uzaklığının piksel cinsinden yatay ofseti.

offsetYPixels

integer

Nesnenin bağlayıcı hücreye göre uzaklığının piksel cinsinden belirtilen dikey konumu.

widthPixels

integer

Nesnenin piksel cinsinden genişliği. Varsayılan olarak 600 değerine ayarlanır.

heightPixels

integer

Nesnenin piksel cinsinden yüksekliği. Varsayılan olarak 371 değerine ayarlanır.

GridCoordinate

Bir sayfadaki koordinat. Tüm dizinler sıfır tabanlıdır.

JSON gösterimi
{
 "sheetId": integer,
 "rowIndex": integer,
 "columnIndex": integer
}
Alanlar
sheetId

integer

Bu koordinatın bulunduğu sayfa.

rowIndex

integer

Koordinatın satır dizini.

columnIndex

integer

Koordinatın sütun dizini.