Báo cáo

Tổng quan

Dịch vụ Reports cung cấp chế độ xem dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu về sản phẩm, hiệu suất và môi trường cạnh tranh của sản phẩm trên Google.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Reports để làm những việc sau:

Dịch vụ báo cáo này chỉ dành cho các tài khoản độc lập. Bạn không thể truy xuất báo cáo cho tài khoản nâng cao.

Hãy xem hướng dẫn trong trình đơn điều hướng bên trái để biết ví dụ về cách truy vấn một số thành phần hiển thị có sẵn bằng dịch vụ Reports, cũng như danh sách tất cả thành phần hiển thị và trường có sẵn mà bạn có thể chọn trong một truy vấn.

Bắt đầu

Dịch vụ Reports sử dụng Ngôn ngữ truy vấn của Merchant Center.

Hãy thử ví dụ này để bắt đầu.

Xem bài viết Phân trang dữ liệu để biết thông tin chi tiết về cách phân trang.

Số lượt xem

Bạn chỉ có thể truy vấn một chế độ xem cho mỗi yêu cầu. Xem hướng dẫn trong trình đơn điều hướng bên trái để biết ví dụ chi tiết về cách sử dụng dịch vụ Reports, cũng như danh sách tất cả thành phần hiển thị và trường có sẵn mà bạn có thể truy vấn.