Truy cập và sửa đổi nội dung trên Google Sites cũ theo phương thức lập trình.

Chúng tôi đã ra mắt phiên bản Sites được tạo lại vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.
Tạo trang web mới hoặc sao chép trang web hiện có
Truy xuất, tạo, sửa đổi và xoá trang, tệp đính kèm và nội dung khác.
Tải lên và tải xuống các tệp đính kèm và tệp.
Sửa đổi quyền chia sẻ trên một trang web
Kiểm tra nhật ký sửa đổi trên toàn bộ trang web.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức