Konfigurowanie tagowania po stronie serwera za pomocą App Engine

Z tego przewodnika dowiesz się, jak:

 • Udostępnij serwer tagowania w App Engine Google Cloud Platform (GCP).
 • Uaktualnij serwer tagowania, by obsługiwał bieżący ruch.
 • Zwiększ lub zmniejsz liczbę serwerów, na których działa Twój kontener Menedżera tagów Google.

Wymagania wstępne

 1. Musisz mieć konto GCP. Jeśli nie masz konta GCP, utwórz je.
 2. Musisz mieć konto rozliczeniowe GCP. Jeśli nie masz konta rozliczeniowego GCP, utwórz je (wymaga roli twórcy kont rozliczeniowych).
 3. Musisz mieć przypisaną rolę twórcy projektów i użytkownika kont rozliczeniowych. Dowiedz się więcej o dodawaniu ról.

1. Udostępnij serwer

Usługę App Engine możesz udostępnić automatycznie w Menedżerze tagów Google lub ręcznie w Google Cloud.

Wybierz metodę obsługi administracyjnej

Początkowa konfiguracja serwera (testing)

Konfiguracja testowa jest odpowiednia do poznawania usługi przez wysyłanie niewielkiego ruchu testowego i korzystanie z funkcji Podgląd w Menedżerze tagów. Ta konfiguracja to klasa instancji F1 App Engine w środowisku standardowym i w większości przypadków nie są naliczane żadne opłaty.

2. Korzystanie z App Engine w wersji produkcyjnej

W konfiguracji production każdy serwer kosztuje około 40 USD miesięcznie. Każdy serwer to instancja App Engine z1 procesorem wirtualnym, 0, 5 GB pamięci i 10 GB dysku w środowisku elastycznym.

Zobacz Zarządzanie kosztami App Engine, aby dowiedzieć się więcej o płatnościach w App Engine i ich konfigurowaniu. Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie alertu rozliczeniowego.

Zalecamy uruchomienie co najmniej 3 serwerów w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych w przypadku awarii. Możesz jednak zdecydować się na mniejszą liczbę serwerów. Spodziewamy się, że autoskalowanie od 3 do 6 serwerów (domyślnie) będzie obsługiwać 50–200 żądań na sekundę. Skuteczność zależy od liczby tagów i ich działania.

Aby skonfigurować serwer tagowania:

 1. Otwórz Cloud Shell Google Cloud Platform.

 2. skonfigurować projekt Cloud Platform w Cloud Shell, Zastąp project ID wymienionym wcześniej identyfikatorem projektu GCP:

  gcloud config set project project ID
  
 3. Aby ponownie skonfigurować serwer tagowania pod kątem środowiska produkcyjnego, uruchom poniższy skrypt konfiguracji. Wykonaj te czynności:

  1. Zmień typ wdrożenia na production.
  2. Skonfiguruj dodatkowe serwery do obsługi ruchu produkcyjnego. Zalecamy minimum 3 serwery.
  bash -c "$(curl -fsSL https://googletagmanager.com/static/serverjs/setup.sh)"
  

Opcjonalnie: wyłącz logowanie żądań z App Engine

Domyślnie App Engine rejestruje informacje o każdym otrzymanym żądaniu (np.ścieżkę żądania, parametry zapytania itp.). Jeśli Twój serwer tagowania obsługuje wiele żądań miesięcznie (np. więcej niż milion), te komunikaty mogą podlegać dużym opłatom za rejestrowanie. Aby zmniejszyć lub wyeliminować opłaty za logowanie, zalecamy wyłączenie logowania żądań App Engine.

Aby wyłączyć logowanie żądań App Engine:

 1. Na platformie Google Cloud otwórz router logów. Sprawdź, czy jesteś w projekcie zgodnym z identyfikatorem kontenera:
  zrzut ekranu selektora projektów GCP pokazujący identyfikator kontenera Menedżera tagów.
 2. Jako wiersz Typ: zasobnik Cloud Logging, Nazwa: _Default wybierz rozszerzone menu i kliknij Edytuj ujście.
 3. W sekcji Miejsce docelowe ujścia wybierz zasobnik logów _Default.
 4. W sekcji Wybierz logi do uwzględnienia w ujściu dodaj nowy wiersz. Wpisz tę regułę do istniejącego filtra uwzględniania:

  NOT LOG_ID("appengine.googleapis.com/nginx.request") AND NOT
  LOG_ID("appengine.googleapis.com/request_log")
  
 5. Aby wyłączyć logowanie także z systemu równoważenia obciążenia, dodaj nowy wiersz i wpisz tę regułę do istniejącego filtra uwzględniania:

  NOT LOG_ID("requests")
  
 6. Kliknij przycisk Aktualizuj ujście u dołu.

Teraz żądania App Engine nie będą rejestrowane. Sprawdź Eksplorator logów, aby upewnić się, że nowe żądania nie będą się pojawiać w logach.

3. Mapowanie wdrożenia na domenę niestandardową

Domyślne wdrożenie tagowania po stronie serwera jest hostowane w domenie App Engine. Zalecamy zmodyfikowanie wdrożenia tak, aby używać subdomeny witryny.

Zmapuj subdomenę swojej witryny na serwer tagowania.

4. Dodaj adres URL serwera do Menedżera tagów Google

Gdy masz już serwer, musisz się upewnić, że Menedżer tagów Google powinien go używać.

 1. Otwórz Menedżera tagów Google.

 2. Kliknij kontener serwera, który chcesz wskazać na serwerze tagowania.

 3. Otwórz ustawienia kontenera serwera na karcie Administracja > Ustawienia kontenera.

 4. Kliknij Dodaj URL i wklej URL serwera.

 5. Zapisz i wróć do obszaru roboczego.

5. Weryfikacja

Po skonfigurowaniu serwera tagowania upewnij się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami. W obszarze roboczym Menedżera tagów kliknij przycisk Podgląd. Jeśli strona podglądu wczyta się, oznacza to, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane.

Wyświetlanie podglądu wielu adresów URL

Jeśli na 1 serwer tagowania dodasz wiele domen, upewnij się, że każdy adres URL został dodany do ustawień kontenera.

Jeśli podasz kilka adresów URL, wszystkie ścieżki (ciąg po nazwie domeny) muszą być dopasowane.

Praktyki Nie działa
URL 1: example.com/abc
URL 2: example2.com/abc
URL 1: example.com/abc
URL 2: example2.com/def

Jeśli dodasz wiele adresów URL, obok przycisku Podgląd zobaczysz ikonę, która umożliwi Ci wybór adresu URL do podglądu.

Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu wdrożenia produkcyjnego

Gdy uruchomisz skrypt konfiguracji, aby utworzyć lub ponownie skonfigurować serwer tagowania, może on przekroczyć limit czasu. Może się tak zdarzyć z kilku powodów. Oto 2 najczęstsze:

 1. Konta usługi mają nieprawidłowe uprawnienia – konta usługi Compute Engine i App Engine są odpowiedzialne za wdrażanie i obsługę wdrożenia produkcyjnego. Domyślnie są one wstępnie skonfigurowane z odpowiednimi uprawnieniami. Jednak czasami zasady organizacji mogą powodować, że są one nieprawidłowe.

  1. Otwórz stronę Administracja na pasku nawigacyjnym po lewej stronie konsoli Google Cloud.
  2. Znajdź konto usługi Compute Engine <project_number>-compute@developer.gserviceaccount.com i konto usługi App Engine <project_name>@appspot.gserviceaccount.com.
  3. Oba konta usługi muszą mieć przypisaną rolę Editor. Jeśli żadne z kont nie ma przypisanej roli Editor, możesz je zaktualizować, klikając ikonę ołówka po prawej stronie konta, klikając menu istniejącej roli i klikając Projekt, a następnie Edytuj.
 2. Niewystarczający limit – wdrożenie produkcyjne wykorzystuje limit Compute Engine. Jeśli projekt nie ma wystarczającego limitu, wdrożenie może przekroczyć limit czasu podczas próby udostępnienia zasobów.

  1. Otwórz stronę Administracja na pasku nawigacyjnym po lewej stronie konsoli Google Cloud, a następnie kliknij kartę Limity po lewej stronie.
  2. U góry strony kliknij pole tekstowe Filtruj tabelę i wpisz Compute Engine API. Kliknij jedyny wynik.
  3. Sprawdź, czy wszystkie stany limitów mieszczą się w limicie, lub mają zielony znacznik.
  4. Znajdź i kliknij CPU. Sprawdź, czy bieżące wykorzystanie wraz z liczbą wdrażanych instancji nadal będzie poniżej limitu obowiązującego w regionie wdrożenia.