Tổng quan

API Google Tasks cho phép bạn tìm kiếm, đọc và cập nhật nội dung cũng như siêu dữ liệu trong Google Tasks. Tài liệu này mô tả cách sử dụng kiểu gọi RESTful và thư viện ứng dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình (hiện có là Java, Python và PHP) để truy cập và chỉnh sửa dữ liệu trong Google Tasks.

Những trang web hoặc ứng dụng muốn tích hợp sâu hơn với Google Tasks có thể tận dụng API Google Tasks. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API Google Tasks để quản lý danh sách việc cần làm của Google trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hoặc bạn có thể tích hợp các công việc vào một ứng dụng quy trình công việc rộng lớn hơn, chẳng hạn như Au-to-do.

Google Tasks được xây dựng dựa trên hai khái niệm cơ bản:

Danh sách việc cần làm
Danh sách chứa các công việc. Người dùng có thể có nhiều danh sách việc cần làm để quản lý các công việc của mình theo cách họ muốn.
Việc cần làm
Một nhiệm vụ duy nhất chứa thông tin như tên của việc cần làm, ghi chú, ngày đến hạn và ngày hoàn thành.

Mô hình dữ liệu API Tasks

Tài nguyên là một thực thể dữ liệu riêng lẻ có một giá trị nhận dạng duy nhất. API Google Tasks hoạt động trên hai loại tài nguyên:

Tài nguyên danh sách việc cần làm
Đại diện cho một danh sách việc cần làm.
Tài nguyên việc cần làm
Đại diện cho một nhiệm vụ.

Mô hình dữ liệu API Tasks dựa trên các nhóm tài nguyên, được gọi là tập hợp:

Thu thập danh sách việc cần làm
Mỗi người dùng có ít nhất một Danh sách việc cần làm trong default.
Tập hợp việc cần làm
Bao gồm tất cả Tài nguyên về tác vụ trong một Tài nguyên danh sách tác vụ cụ thể.