Phát triển các giải pháp của Google Tasks.

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và cải thiện Google Tasks trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên web.
  • Thêm việc cần làm dựa vào hoạt động trong Gmail hoặc Tài liệu.
  • Cập nhật danh sách việc cần làm định kỳ dựa trên dữ liệu của hệ thống bên ngoài.
Sử dụng API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Tasks.
Tìm kiếm, đọc và cập nhật nội dung cũng như siêu dữ liệu của Google Tasks.