هنگامی که مورد استفاده شما کاملاً با یکی از انواع پاس موجود ما مطابقت ندارد، از Generic Pass API برای رفع نیازهای کاربر خود استفاده کنید.
یک کارت دیجیتالی روزانه ایجاد کنید که کاربران شما بتوانند در Google Wallet در دستگاه مجهز به Android خود ذخیره کنند. برای کارت های پارکینگ، کارت های عضویت و موارد دیگر عالی است.
برای داده‌های حساس‌تر کاربر، مانند کارت‌های بیمه سلامت، کارت‌های شناسایی ملی، سایر اشکال شناسه‌های دولتی یا مجوزهایی که داده‌های بیومتریک را نمایش می‌دهند، یک پاس خصوصی عمومی ایجاد کنید.