Codelabs

Codelab ด้วยตนเองจะแนะนําขั้นตอนที่จําเป็นในการเพิ่มบัตรผ่านไปยัง Google Wallet เริ่มต้นใช้งานโดยเลือก "Android" หากการใช้งานของคุณจะอยู่ในอุปกรณ์ Android เท่านั้น แล้วเลือก "Web" หากการใช้งานของคุณรองรับ Android, เว็บ, อีเมล หรือ SMS

Android เว็บ