Smart Tap یک پروتکل ارتباطی میدان نزدیک اختصاصی گوگل برای انتقال داده ها بین یک دستگاه تلفن همراه و یک ترمینال NFC است. این راهنما نحوه پیاده‌سازی پروتکل و گواهی اجرای ترمینال را توضیح می‌دهد. برای استفاده از این پروتکل باید گواهینامه داشته باشید.