Tài liệu tham khảo về API Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Phần này liệt kê các tài nguyên mà bạn có thể tham khảo khi tạo Tiện ích bổ sung cho Google Workspace.

Tài nguyên REST và RPC

Đối với các Tiện ích bổ sung của Google Workspace được triển khai bằng các điểm cuối HTTP, bạn có thể sử dụng API Tiện ích bổ sung của Google Workspace để quản lý tiện ích bổ sung của mình.

  • Xác định mã đánh dấu thẻ cho tiện ích bổ sung.
  • Tạo các đợt triển khai.
  • Tạo và quản lý các đợt triển khai bằng công cụ dòng lệnh.
  • Quản lý quyền triển khai bằng các quyền Cloud IAM chi tiết.
  • Cấp quyền triển khai cho các tài khoản dịch vụ hoặc người dùng thông thường.