Method: spaces.messages.attachments.get

הפונקציה מקבלת את המטא-נתונים של קובץ מצורף להודעה. הנתונים של הקבצים המצורפים מאוחזרים באמצעות media API. לדוגמה, אפשר לעיין במאמר קבלת מטא-נתונים לגבי קובץ מצורף של הודעה. נדרש אימות אפליקציה.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של הקובץ המצורף, בצורה spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment}.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של Attachment.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.