Ghi chú phát hành dành cho nhà phát triển Google Workspace

Trang này chứa ghi chú phát hành cho các tính năng và nội dung cập nhật để giúp nhà phát triển Google Workspace nắm bắt thông tin. Các nhà phát triển Workspace nên định kỳ kiểm tra danh sách này để biết mọi thông báo mới.