Method: users.delete

מחיקת משתמש.

בקשת HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את המשתמש בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי של המשתמש.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP כללית שהפורמט שלה מוגדר על ידי השיטה.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.