Method: users.signOut

Wylogowuje użytkownika ze wszystkich sesji internetowych i na urządzeniu oraz resetuje pliki cookie logowania. Użytkownik będzie musiał zalogować się ponownie przez uwierzytelnienie.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/signOut

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika docelowego w żądaniu do interfejsu API. Może to być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.