Method: users.update

Aktualizuje użytkownika.

Ta metoda obsługuje semantykę poprawki, co oznacza, że wystarczy uwzględnić tylko pola, które chcesz zaktualizować. Pola, których nie ma w żądaniu, zostaną zachowane, a pola ustawione na null zostaną wyczyszczone.

W przypadku powtarzających się pól zawierających tablice nie można zastosować poprawek pojedynczych elementów w tablicy. Muszą one zostać podane w treści żądania z odpowiednimi wartościami dla wszystkich elementów. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po kontach użytkowników.

Żądanie HTTP

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Może to być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.