ย้ายข้อมูลอีเมล

ก่อนย้ายข้อมูลอีเมลไปยัง Google Groups โดยใช้ Groups Migration API ให้ดําเนินการดังนี้

 • โปรดยืนยันว่ามีกลุ่มเป้าหมายและอีเมลของกลุ่มถูกต้องก่อนย้ายข้อความอีเมลไปยังที่เก็บถาวรของกลุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มรายชื่อและผู้ใช้ได้ที่ Directory API
 • หากผู้ส่งอีเมลมีโดเมนเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย โปรดยืนยันว่ามีผู้ส่งอีเมลก่อนย้ายข้อความอีเมลไปยังที่เก็บถาวรของกลุ่มเป้าหมาย
 • รูปแบบข้อความอีเมลต้องอยู่ในคําจํากัดความมาตรฐาน RFC 822 ใช้ส่วนหัว Content-type: message/rfc822 ยืนยันว่าช่อง To:, From: และ Date: ของข้อความอีเมลมีรูปแบบที่ถูกต้อง โดยการตอบสนองจะอยู่ในรูปแบบข้อมูล JSON

ย้ายข้อความอีเมลไปยัง Google Groups

หากต้องการย้ายข้อความอีเมลไปยังที่เก็บถาวรของกลุ่ม ให้ส่งคําขอ HTTP POST ใส่ส่วนหัว Authorization แล้วแทนที่ GROUP_EMAIL_ADDRESS ด้วยอีเมลของกลุ่มที่ต้องการใช้ส่งข้อความดังนี้

POST https://www.googleapis.com/upload/groups/v1/groups/GROUP_EMAIL_ADDRESS/archive?uploadType=media

ตัวอย่างคําขอ

ตัวอย่างนี้จะย้ายข้อความอีเมลไปยัง examplegroup@googlegroups.com ที่เก็บถาวร ขนาดการจํากัดคือ Content-Length 25 MB ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมตา เนื้อหา และไฟล์แนบของข้อความ:

POST https://www.googleapis.com/upload/groups/v1/groups/samplegroup@googlegroups.com/archive?uploadType=media
Host: www.googleapis.com
Content-Type: message/rfc822
Content-Length: BYTES
Authorization: Bearer Auth token

METADATA_BODY

โดยแทนที่สิ่งต่อไปนี้

 • BYTES: จํานวนไบต์ในอีเมล
 • AUTH_TOKEN: ส่วนหัว Authorization
 • METADATA_BODY: ข้อมูลเมตา เนื้อหา และไฟล์แนบในอีเมล
 • ต่อไปนี้คือตัวอย่างอีเมลในรูปแบบข้อความ RFC 822 ที่ย้ายไปยังที่เก็บถาวรของ samplegroup@googlegroups.com โดย NNNN@mail.samplegroup.com คือรหัสข้อความของตัวอย่างนี้ ผู้ส่งอีเมลที่ย้ายข้อมูลคือ samplesender@example.com และระบบจะย้ายอีเมลไปยังที่เก็บถาวรของกลุ่ม samplegroup@googlegroups.com ดังนี้

    Received: by 10.143.160.15 with HTTP; Mon, 16 Jul 2007 10:12:26 -0700 (PDT)
    Message-ID: <NNNN@mail.samplegroup.com>
    Date: Mon, 16 Jul 2007 10:12:26 -0700
    From: samplesender@example.com
    To: samplegroup@googlegroups.com
    Subject: SUBJECT
    MIME-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: 7bit
    Content-Disposition: inline
    Delivered-To: samplegroup@samplegroup.com
  
    This is the body of the migrated email message.
  

  การตอบกลับที่สําเร็จจะแสดงรหัสสถานะ HTTP 200 และสถานะการย้ายข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า responseCode ได้ที่ข้อมูลอ้างอิง Groups Migration API

  {
   "kind": "groupsMigration#groups",
   "responseCode": "SUCCESS",
  }
  

  ดูข้อความที่นําเข้าในอินเทอร์เฟซของ Google Groups

  ใน Google Groups ระบบจะจัดเก็บสถานะอ่านแล้ว/ยังไม่อ่านของชุดข้อความไว้แยกกันสําหรับผู้ใช้แต่ละราย เมื่อแทรกข้อความและชุดข้อความโดยใช้ Groups Migration API ระบบจะดําเนินการเหมือนว่าส่งโดยผู้ใช้ในส่วนหัว From: ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะปรากฏเป็นยังไม่อ่านสําหรับผู้ใช้ทุกคน ยกเว้นผู้ใช้ที่มีที่อยู่อยู่ในส่วนหัว From: ตัวอย่างเช่น หลังจากตัวอย่างคําขอ JSON ก่อนหน้า ข้อความชื่อ SUBJECT จะปรากฏเป็นอ่านแล้วหาก samplesender@example.com ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Groups แต่ดูเหมือนว่ายังไม่อ่านสําหรับผู้ใช้คนอื่นๆ ทั้งหมด