แชร์ความคิดเห็นและช่วยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โปรดทําแบบสํารวจประจําปีเกี่ยวกับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ปี 2023 ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

Google Mobile Ads Lite SDK

SDK บริการ Google Play จะเพิ่มขนาดแอปที่มีไลบรารีดังกล่าวเช่นเดียวกับคลัง Android SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน Lite เป็น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชันน้ําหนักเบาที่สร้างขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ข้อมูลนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของขนาด SDK ปกติ

นอกจากการลดขนาดลงแล้ว การใช้ Lite SDK จะลดจํานวนเมธอดที่อ้างอิงในแอปทั้งหมดด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อนํามาใช้กับ Android เวอร์ชันเก่า ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ขีดจํากัดการอ้างอิง 64K ได้

วิธีกําหนดค่า Gradle เพื่อรวม Lite SDK ไว้ในแอปมีดังนี้

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0'
}

ข้อจํากัดของ Lite SDK

ควรใช้ Lite SDK ในแอปที่จัดจําหน่ายผ่าน Google Play Store เท่านั้น

การใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google แบบมาตรฐานใน APK ของบริการ Google Play จะรวมอยู่ในไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Google Play ซึ่งต่างจากบริการ Google Play อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้รับการสนับสนุนในอุปกรณ์ที่ไม่มี APK ของบริการ Google Play ได้ ขณะรันไทม์ SDK จะเปรียบเทียบเวอร์ชันของไลบรารีของไคลเอ็นต์และ APK ของบริการ Google Play และใช้เวอร์ชันใหม่กว่า

Lite SDK จะตัดการใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ออกจากไลบรารีไคลเอ็นต์ โดยเหลือเฉพาะอินเทอร์เฟซไปยัง APK ของบริการ Google Play เท่านั้น Lite SDK อาศัยการใช้งาน APK หากคุณติดตั้งใช้งานแอปนอก Google Play Store ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้จะติดตั้ง APK ของบริการ Google Play

ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เวอร์ชันล่าสุด ลักษณะการทํางานของ Lite SDK จะเหมือนกันกับการทํางานของ SDK มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในอุปกรณ์ที่บริการ Google Play ล้าสมัยหรือไม่มีอยู่ SDK SDK อาจอ้างอิง API ที่ไม่พร้อมใช้งานหรือเปลี่ยนจาก API ใน APK ของบริการ Google Play การดําเนินการนี้จะทําให้ไม่มีการบันทึกข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทําให้โฆษณาไม่แสดงในอุปกรณ์เหล่านั้น