Tổng quan về Measurement Protocol

Tài liệu này dành cho Universal Analytics. Hãy xem bài viết Measurement Protocol (Google Analytics 4) nếu bạn đang sử dụng Google Analytics 4.

Measurement Protocol của Google Analytics cho phép nhà phát triển thực hiện các yêu cầu HTTP để gửi trực tiếp dữ liệu tương tác thô của người dùng đến máy chủ Google Analytics. Điều này cho phép nhà phát triển đo lường cách người dùng tương tác với doanh nghiệp của họ trong hầu hết mọi môi trường. Sau đó, nhà phát triển có thể sử dụng Measurement Protocol để:

  • Đo lường hoạt động của người dùng trong môi trường mới.
  • Liên kết hành vi từ trực tuyến đến ngoại tuyến.
  • Gửi dữ liệu từ cả ứng dụng khách và máy chủ.

Bắt đầu

Sau đây là những tài nguyên mà bạn cần để bắt đầu: