Giới thiệu về Google Analytics 4

Google Analytics 4 là một dịch vụ phân tích cho phép bạn đo lường lưu lượng truy cập và mức độ tương tác trên các trang web cũng như ứng dụng của mình. Tài liệu này đưa ra hướng dẫn triển khai và tài liệu tham khảo cho đối tượng nhà phát triển.

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng Google Analytics 4, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Google Analytics. Để biết thông tin về tài sản Google Analytics 4, hãy xem bài viết Làm quen với phiên bản mới của Google Analytics.

Tài nguyên di chuyển

Google Analytics 4 là một loại tài sản mới với các báo cáo khác với những báo cáo mà bạn đã quen xem trong tài sản Universal Analytics. Nếu trang web của bạn hiện đang sử dụng tài sản Universal Analytics và bạn muốn sử dụng tài sản Google Analytics 4, hãy xem bài viết Chuyển sang Google Analytics 4. Bạn cũng có thể truy cập vào Trung tâm di chuyển dành cho nhà phát triển để xem thông tin về quá trình di chuyển hướng đến đối tượng nhà phát triển.