Tổng quan

Tài liệu này mô tả về API Báo cáo Google Analytics phiên bản 4. Để tham khảo chi tiết về API này, hãy xem Hướng dẫn tham khảo.

Giới thiệu

API Báo cáo Google Analytics phiên bản 4 cung cấp các phương thức có lập trình để truy cập vào dữ liệu báo cáo trong Google Analytics (chỉ các tài sản Universal Analytics). Với API Báo cáo của Google Analytics, bạn có thể:

 • Tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh để hiển thị dữ liệu Google Analytics.
 • Tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp để tiết kiệm thời gian.
 • Tích hợp dữ liệu Google Analytics của bạn với các ứng dụng doanh nghiệp khác.

Tính năng

Google Analytics được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng báo cáo dữ liệu mạnh mẽ. API Báo cáo Google Analytics phiên bản 4 cho phép bạn khai thác sức mạnh của nền tảng Google Analytics (chỉ dành cho các tài sản Universal Analytics). API này cung cấp các tính năng chính sau:

 • Biểu thức chỉ số

  API này cho phép bạn yêu cầu không chỉ các chỉ số tích hợp mà còn yêu cầu cả kết hợp các chỉ số được biểu thị bằng các phép toán. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu thức ga:goal1completions/ga:sessions để yêu cầu mục tiêu hoàn thành trên số phiên hoạt động.

 • Nhiều phạm vi ngày

  API này cho phép bạn nhận dữ liệu trong một yêu cầu duy nhất trong hai phạm vi ngày.

 • Nhóm thuần tập và giá trị vòng đời

  API có từ vựng phong phú để yêu cầu báo cáo Nhóm thuần tập và báo cáo Giá trị vòng đời.

 • Nhiều phân khúc

  API này cho phép bạn nhận nhiều phân khúc trong một yêu cầu.

Các bước tiếp theo

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Bảng sau đây cung cấp một bộ hướng dẫn bắt đầu nhanh để giúp bạn thiết lập và sử dụng nhanh chóng. Bạn sẽ cần chọn một ngôn ngữ và loại ứng dụng:

Ứng dụng dịch vụ Ứng dụng đã cài đặt Ứng dụng web
Java Java
Python Python
PHP PHP
JavaScript

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng API Báo cáo Analytics phiên bản 4, hãy đọc bài viết Tạo báo cáo.