Tài liệu tham khảo về phương pháp cốt lõi

Tài liệu này cung cấp tài liệu tham khảo về các phương thức API Nhúng chính, cũng như thông tin tổng quan về cách các phương thức đó tương tác với các thành phần API Nhúng và thư viện ứng dụng Analytics cơ bản.

Phương thức cốt lõi

Phương thức cốt lõi của API Nhúng là các phương thức được tìm thấy trên đối tượng gapi.analytics.

ready

Xếp hàng một hàm gọi lại sẽ được gọi ngay khi thư viện API Nhúng được tải đầy đủ. Các lệnh gọi lại được gọi theo thứ tự thêm chúng.

Hàm ready được xác định bằng đoạn mã API Nhúng, vì vậy, bạn có thể sử dụng ngay hàm này. Bạn phải đặt tất cả các hàm khác bên trong lệnh gọi lại ready để đảm bảo thư viện được tải trước khi được gọi.

Cách sử dụng

gapi.analytics.ready(callback)

Tham số

Tên Loại Nội dung mô tả
callback Function Hàm sẽ được gọi ngay khi thư viện API Nhúng được tải đầy đủ.

Ví dụ:

gapi.analytics.ready(function() {
 // Code in here will be invoked once the library fully loads.
});

createComponent

Tạo một thành phần có tên được chỉ định và phương thức nguyên mẫu. Thành phần đã tạo sẽ được lưu trữ trên gapi.analytics.ext với tên đã chuyển.

Hàm createCallback phải luôn được gọi bên trong một lệnh gọi lại sẵn sàng để đảm bảo thư viện ứng dụng API Nhúng được tải.

Cách sử dụng

gapi.analytics.createComponent(name, prototypeMethods)

Tham số

Tên Loại Nội dung mô tả
name string Tên thành phần.
prototypeMethods Object Một đối tượng có các thuộc tính và phương thức sẽ được lưu trữ trên nguyên mẫu của thành phần.

Ví dụ:

gapi.analytics.ready(function() {

 gapi.analytics.createComponent('MyComponent', {
  foo: function() {
   alert('foo');
  },
  bar: function() {
   alert('bar');
  }
 });

 var myComponentInstance = new gapi.analytics.ext.MyComponent();
 myComponentInstance.foo(); // Alerts 'foo'.

});