API báo cáo phễu đa kênh là gì - Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Báo cáo phễu đa kênh của Google Analytics. Để tham khảo chi tiết về API này, hãy đọc Hướng dẫn tham khảo.

Giới thiệu

API Báo cáo phễu đa kênh cho phép bạn yêu cầu dữ liệu Phễu đa kênh cho một người dùng đã xác thực. Dữ liệu thu được từ dữ liệu lộ trình chuyển đổi, cho biết hoạt động tương tác của người dùng với nhiều nguồn lưu lượng truy cập trong nhiều phiên trước khi chuyển đổi. Điều này cho phép bạn phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiều kênh tiếp thị đến lượt chuyển đổi theo thời gian. Để biết thêm chi tiết về những dữ liệu có sẵn, hãy đọc bài viết Giới thiệu về Phễu đa kênh Giới thiệu về dữ liệu về phễu đa kênh.

Với API Báo cáo phễu đa kênh, bạn có thể:

  • Tạo báo cáo tuỳ chỉnh bằng dữ liệu Phễu đa kênh. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu Lộ trình chuyển đổi hàng đầu để báo cáo về các thuộc tính như vị trí tương đối của các lượt tương tác trong lộ trình chuyển đổi.
  • Tích hợp dữ liệu Phễu đa kênh với dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: bạn có thể liên kết dữ liệu lượt chuyển đổi trực tuyến với dữ liệu doanh số ngoại tuyến và dữ liệu chi phí truyền thông để hiểu rõ hơn về lợi tức đầu tư tiếp thị.
  • Hiển thị Phễu đa kênh trong môi trường mới. Ví dụ: bạn có thể tạo hình ảnh trực quan và các bản trình bày khác về dữ liệu để truyền đạt giá trị của nhiều kênh tiếp thị trong việc thúc đẩy lượt chuyển đổi.

Tổng quan về khái niệm

Các khái niệm cơ bản làm cơ bản cho API Báo cáo phễu đa kênh là:

  • Mối liên hệ của báo cáo với người dùng và lượt xem (hồ sơ).
  • Cấu trúc của báo cáo và cách tạo truy vấn.
  • Dữ liệu lộ trình chuyển đổi và khái niệm phân bổ.
  • Xử lý phản hồi của API.

Báo cáo, người dùng và chế độ xem (Hồ sơ)

Để yêu cầu dữ liệu báo cáo cho một người dùng, ứng dụng của bạn phải xác định người dùng đó và chỉ định một chế độ xem (hồ sơ) để truy xuất dữ liệu. Người dùng được xác định bằng cách lấy thông tin xác thực uỷ quyền rồi chuyển những thông tin đó vào từng yêu cầu API. Chế độ xem (hồ sơ) được xác định bằng Mã chế độ xem (Hồ sơ). Chế độ xem (Hồ sơ), cùng với các thực thể khác, là một phần của hệ phân cấp cấu hình của Google Analytics. Ứng dụng của bạn có thể dùng API Quản lý để truyền tải hệ phân cấp này và lấy mã chế độ xem (hồ sơ).

Truy vấn phương diện và chỉ số

Bạn truy vấn API để biết dữ liệu báo cáo của Google Analytics, bao gồm các phương diện và chỉ số. Chỉ số là các phép đo riêng lẻ về hoạt động của người dùng như số lượng và giá trị chuyển đổi. Phương diện phân tích các chỉ số theo một số tiêu chí phổ biến và có thể là các giá trị ban đầu đại diện cho các sự kiện tương tác riêng lẻ trên lộ trình chuyển đổi, hoặc trình tự đại diện cho chuỗi sự kiện tương tác của toàn bộ lộ trình chuyển đổi.

Sử dụng Hướng dẫn tham khảo về Phương diện và chỉ số để khám phá tất cả các phương diện và chỉ số được hiển thị thông qua API. Ngoài ra, hãy đọc Hướng dẫn tham khảo API Báo cáo phễu đa kênh để tìm hiểu cách chỉ định các phương diện và chỉ số trong một truy vấn API.

Dữ liệu đường dẫn chuyển đổi và khái niệm phân bổ

Báo cáo Phễu đa kênh được tạo từ lộ trình chuyển đổi: trình tự của các lượt tương tác (ví dụ: lượt nhấp/lượt giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi lượt chuyển đổi và giao dịch. Đường dẫn chuyển đổi được thu thập thông qua cookie Google Analytics, trong đó ghi lại các lượt tương tác được thực hiện bằng cùng một trình duyệt và công cụ. Dữ liệu Phễu đa kênh kết hợp dữ liệu chuyển đổi Google Analytics với chuỗi tương tác được thu thập trong cookie.

Truy vấn báo cáo Phễu đa kênh trả về dữ liệu dựa trên một tập hợp mẫu gồm 1 triệu lộ trình chuyển đổi. Nếu phạm vi ngày có tổng số lượt chuyển đổi từ 1 triệu trở xuống, thì báo cáo sẽ không được lấy mẫu. Nếu không, một tập hợp mẫu gồm 1 triệu kết quả sẽ được dùng để tạo kết quả. Điều này trái ngược với chức năng Báo cáo chính, có chức năng lấy mẫu dựa trên các phiên hoạt động. Để biết thêm thông tin về dữ liệu và các khái niệm liên quan, vui lòng đọc bài viết Giới thiệu về dữ liệu phễu đa kênh. Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi đọc bài viết Phân tích mức đóng góp của kênh. Bài viết này xác định các khái niệm chính như Lượt chuyển đổi được hỗ trợ.

Làm việc với báo cáo

Dữ liệu được trả về từ API có thể được coi là một bảng có tiêu đề và danh sách hàng. Mỗi phản hồi của API bao gồm một tiêu đề mô tả tên và loại dữ liệu của từng cột. Phản hồi cũng chứa danh sách các hàng, trong đó mỗi hàng là một danh sách ô có dữ liệu theo cùng thứ tự với tiêu đề. Đọc Hướng dẫn tham khảo về API Báo cáo phễu đa kênh để biết thêm thông tin về phản hồi API.

Mỗi giá trị của ô chứa một giá trị ban đầu của loại chuỗi hoặc một giá trị lộ trình chuyển đổi. Giá trị đường dẫn chuyển đổi này là một mảng các đối tượng đại diện cho tất cả các nút của đường dẫn đó. Chúng ta có thể sử dụng thông tin loại trong tiêu đề cột để phân tích cú pháp từng giá trị của ô thành loại thích hợp. Tìm hiểu thêm tại đây.

Chính sách về hạn mức

Truy vấn dữ liệu Phễu đa kênh xử lý hàng triệu thao tác. Để ngăn hệ thống nhận nhiều hoạt động hơn khả năng xử lý và đảm bảo phân bổ tài nguyên hệ thống một cách công bằng, bạn cần sử dụng hệ thống hạn mức. Đọc hướng dẫn về Hạn mức và hạn mức để biết thêm thông tin chi tiết.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, bạn đã hiểu cách hoạt động của API này, chúng tôi có một loạt tài nguyên để giúp bạn bắt đầu: