Tổng quan

Tài liệu này mô tả về API Báo cáo theo thời gian thực của Google Analytics. Để tham khảo chi tiết về API, hãy đọc Tài liệu tham khảo API.

Giới thiệu

API Báo cáo theo thời gian thực cho phép bạn yêu cầu dữ liệu theo thời gian thực (ví dụ: hoạt động theo thời gian thực trên tài sản của bạn) cho người dùng đã xác thực.

Bạn có thể sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực để:

  • Hiển thị những người đang xem trang đang hoạt động và tạo cảm giác khẩn cấp cho người dùng khi họ đang xem một mặt hàng có số lượng khoảng không quảng cáo hạn chế.
  • Hiển thị nội dung phổ biến nhất, chẳng hạn như 10 trang hoạt động hàng đầu.
  • Tạo và hiển thị trang tổng quan theo thời gian thực.

Siêu proxy của Google Analytics

Sử dụng Google Analytics superProxy để xử lý nhiều thông tin chi tiết triển khai khi làm việc với API Google Analytics về việc xác thực, lưu vào bộ nhớ đệm và chuyển đổi các phản hồi của API sang các định dạng được dùng trực tiếp với thư viện hình ảnh và biểu đồ.

Tổng quan về khái niệm

Dưới đây là các khái niệm cơ bản làm cơ bản cho API Báo cáo theo thời gian thực:

  • Mối liên hệ của báo cáo với người dùng và lượt xem (hồ sơ).
  • Cấu trúc của báo cáo và cách tạo truy vấn.
  • Xử lý phản hồi của API.

Báo cáo, người dùng và chế độ xem (Hồ sơ)

Trước khi người dùng có thể sử dụng ứng dụng của bạn để yêu cầu dữ liệu báo cáo của họ từ một chế độ xem (hồ sơ), bạn phải:

  1. Bật API Google Analytics.
  2. Tạo thông tin đăng nhập cho ứng dụng của bạn để truy cập vào API.
  3. Nhập thông tin đăng nhập vào ứng dụng của bạn.

Khi dùng ứng dụng của bạn để yêu cầu dữ liệu báo cáo, người dùng phải cho phép ứng dụng thay mặt họ truy cập vào dữ liệu.

Chế độ xem (hồ sơ) được xác định bằng Mã chế độ xem (Hồ sơ). Chế độ xem (hồ sơ), cùng với các thực thể khác, là một phần của hệ thống phân cấp tài khoản, người dùng, tài sản và chế độ xem trong Google Analytics. Ứng dụng của bạn có thể dùng API Quản lý để truyền tải hệ phân cấp này và có được một chế độ xem (hồ sơ).

Truy vấn phương diện và chỉ số

Bạn truy vấn API để biết dữ liệu báo cáo của Google Analytics, bao gồm các phương diện và chỉ số. Chỉ số là các chỉ số đo lường riêng lẻ về hoạt động của người dùng như số lượng người dùng đang hoạt động trên tài sản này hiện tại. Phương diện phân tích chi tiết các chỉ số theo một số tiêu chí phổ biến như nguồn lưu lượng truy cập, vị trí địa lý, thông tin trang, v.v.

Sử dụng Hướng dẫn tham khảo về Phương diện và chỉ số để khám phá tất cả các phương diện và chỉ số [hiển thị thông qua] có sẵn cho API. Ngoài ra, hãy đọc Hướng dẫn tham khảo API Báo cáo theo thời gian thực để tìm hiểu cách chỉ định các phương diện và chỉ số trong một truy vấn API.

Làm việc với báo cáo

Bạn có thể coi dữ liệu trả về từ API là một bảng có tiêu đề và danh sách hàng. Mỗi phản hồi của API bao gồm một tiêu đề mô tả tên và loại dữ liệu của từng cột. Phản hồi cũng chứa danh sách các hàng, trong đó mỗi hàng là một danh sách ô chứa dữ liệu theo cùng thứ tự với tiêu đề. Đọc Hướng dẫn tham khảo API Báo cáo theo thời gian thực để biết thêm thông tin về phản hồi API.

Chính sách về hạn mức

API Báo cáo theo thời gian thực xử lý hàng triệu hoạt động truy vấn dữ liệu. Chúng tôi sử dụng hệ thống hạn mức để ngăn hệ thống nhận nhiều hoạt động hơn khả năng xử lý của hệ thống, đồng thời đảm bảo phân bổ tài nguyên hệ thống một cách công bằng. Hãy đọc hướng dẫn về Giới hạn và hạn mức để biết thêm thông tin chi tiết.

Các bước tiếp theo

Giờ bạn đã hiểu cách hoạt động của API này, để bắt đầu: