Zbieranie opinii z aplikacji

Niektóre aplikacje mogą wysyłać do dostawców usług EMM opinie w postaci stanów aplikacji z kluczem. Stan aplikacji oparty na kluczu składa się z unikalnego identyfikatora (klucza), odpowiadającego mu komunikatu (opcjonalnie), danych czytelnych dla komputera (opcjonalnie), stanu ważności i sygnatury czasowej. Aby je wysłać, aplikacja musi zostać zintegrowana z biblioteką Enterprise Jetpack.

Aplikacja może wysłać pierwszą opinię raz na minutę. Opinie wygenerowane w okresie oczekiwania zostaną umieszczone w kolejce i wysłane w całości po jego zakończeniu. Jeśli na przykład opinia zostanie wygenerowana 3 razy o [t=0s;10s;15s] z okresem oczekiwania wynoszącym 1 minutę: pierwsza i trzecia opinia zostanie wysłana o [t=0s], a druga i trzecia [t=60s].

Jako dostawca usług EMM możesz używać danych z kluczowych stanów aplikacji, aby przekazywać administratorom IT aktualne informacje o aplikacjach zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach i w profilach. Przykład działania tej funkcji opisano w artykule Wyświetlanie opinii dla firm.

Włącz raporty o urządzeniach

Aplikacje wysyłają klucze stanu aplikacji według urządzenia. Stany są uwzględniane w raportach o urządzeniach. Aby włączyć raportowanie na urządzeniu:

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania powiadomień Pub/Sub w firmie. W kroku 5 dodaj STATUS_REPORT w enabledNotificationTypes.
 2. Dla każdego urządzenia zaktualizuj zasady dotyczące urządzeń: ustaw StatusReportingSettings.applicationReportsEnabled na true.

Teraz możesz używać interfejsu Pub/Sub API do otrzymywania powiadomień o raportach o urządzeniach. Możesz też w dowolnym momencie zadzwonić pod numer devices.get(), by sprawdzić najnowszy raport z urządzenia.

Wyświetlanie w raportach urządzeń stanów aplikacji z kluczami

Raporty o urządzeniach są dostępne w formie zasobów dotyczących urządzeń. Stany aplikacji z kluczami są pogrupowane według nazwy pakietu w sekcji Raport o aplikacji, jak pokazano w tym przykładzie:

{
  "applicationReports":[
   {
     "packageName": "pkg1",
     "versionCode": 101,
     "keyedAppStates":[
      {
        "key": "key1",
        "severity": INFO,
        "message": "message1",
        "data": "data1",
        "createTime": "2018-10-01T15:01:22.027623745Z",
        "lastUpdateTime": "2018-10-02T15:01:23.045123456Z"
      }
     ]
   }
  ]
}

Każdy stan aplikacji z kluczem zawiera te elementy:

Pole Opis
key Unikalny klucz identyfikujący stan.
severity Waga stanu: INFO oznacza komunikat informacyjny. np. jeśli udało się ustawić konfigurację zarządzaną. ERROR oznacza, że firma musi podjąć działania, aby rozwiązać problem. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie udało się ustawić konfiguracji zarządzanej.
message Opcjonalny ciąg tekstowy zawierający szczegółowe informacje o stanie aplikacji. Deweloperzy aplikacji powinni traktować to pole jako wiadomość dla użytkowników.
data Opcjonalny ciąg tekstowy zawierający czytelne dla komputerów szczegółowe informacje o stanie aplikacji dla dostawców usług EMM. Może to być na przykład wartość, do której administrator IT może wysyłać zapytania w konsoli, na przykład „powiadom mnie, jeśli dane dotyczące baterii: < 10”.
createTime Sygnatura czasowa wskazująca, kiedy na urządzeniu utworzono stan aplikacji.
lastUpdateTime Sygnatura czasowa wskazująca, kiedy stan aplikacji został ostatnio zaktualizowany na urządzeniu.

Wyświetlaj opinie o aplikacjach firmom

Aplikacje mogą przesyłać opinie z różnych powodów. Najpopularniejszym przypadkiem użycia do wysyłania stanów aplikacji z kluczem jest przesłanie opinii o konfiguracjach zarządzanych. Na przykład:

 1. Administrator IT używa Twojej konsoli EMM do ustawiania zarządzanych konfiguracji aplikacji.
 2. W backendzie wysyłasz konfiguracje do aplikacji za pomocą ApplicationPolicy.
 3. Aplikacja próbuje zastosować konfiguracje. W przypadku każdej konfiguracji aplikacja wysyła jej stan pod postacią klucza (np. komunikat z potwierdzeniem lub powiadomienie o błędzie).
 4. Aby wyświetlić te stany aplikacji, pobierasz raport o urządzeniach.
 5. Korzystając z informacji z kluczowych stanów aplikacji, konsola EMM w przystępny sposób wyświetla stan konfiguracji zarządzanych.

Alerty administratorów IT o błędach

Stan aplikacji z kluczem o poziomie ważności ERROR oznacza, że organizacja musi podjąć działanie, aby rozwiązać problem. Dostawcy usług EMM powinni zawsze informować organizacje o błędach przy użyciu konsoli EMM lub w inny sposób. Konsola EMM może na przykład wyświetlić panel błędów z linkiem do opinii na temat danego urządzenia.

Jeśli stan błędu zostanie poprawiony, aplikacja wyśle stan kontroli z tym samym kluczem co pierwotny stan błędu i zaktualizowanym poziomem ważności INFO. Dostawcy usług EMM zawsze powinni informować organizacje natychmiast po naprawieniu błędów. Możesz na przykład usunąć błąd z panelu błędów w konsoli lub oznaczyć go jako naprawiony.