سیاست‌های مثال: دستگاه کاملاً مدیریت شده

این صفحه شامل نمونه تنظیمات خط مشی برای یک دستگاه کاملاً مدیریت شده است . به طور معمول، دستگاه های کاملاً مدیریت شده متعلق به شرکت هستند و منحصراً برای اهداف کاری استفاده می شوند. اگر دستگاهی به‌صورت کاملاً مدیریت‌شده راه‌اندازی شود ، Android Device Policy به‌طور خودکار تنظیمات خط‌مشی را برای کل دستگاه اعمال می‌کند. این امکان اعمال همین سیاست را برای دستگاه‌ها و دستگاه‌های کاملاً مدیریت‌شده با نمایه‌های کاری فراهم می‌کند.

"passwordRequirements": {
 "passwordMinimumLength": 6,
 "passwordQuality": "ALPHABETIC"
 },
"applications": [{
  "defaultPermissionPolicy": "GRANT",
  "installType": "FORCE_INSTALLED", // Auto-installs app in the work profile
  "packageName": "com.google.android.gm"
 },
 {
  "installType": "AVAILABLE", // Adds app to the work profile's managed Play Store
  "packageName": "com.google.android.apps.docs"
}],