AllowPersonalUsage

แฟล็กที่ใช้เพื่อควบคุมการใช้งานส่วนตัวในอุปกรณ์ที่มีการจัดการ

Enum
ALLOW_PERSONAL_USAGE_UNSPECIFIED ไม่ได้ระบุข้อจํากัดการใช้งานส่วนบุคคล
PERSONAL_USAGE_ALLOWED อนุญาตการใช้งานส่วนบุคคล
PERSONAL_USAGE_DISALLOWED ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล