NonComplianceReason

دلایلی که ممکن است دستگاه با تنظیم خط مشی مطابقت نداشته باشد.

Enums
NON_COMPLIANCE_REASON_UNSPECIFIED این مقدار مجاز نیست.
API_LEVEL این تنظیم در سطح API نسخه Android در حال اجرا بر روی دستگاه پشتیبانی نمی‌شود.
MANAGEMENT_MODE حالت مدیریت (مالک نمایه، مالک دستگاه و غیره) از این تنظیم پشتیبانی نمی کند.
USER_ACTION کاربر اقدام لازم برای مطابقت با تنظیمات را انجام نداده است.
INVALID_VALUE تنظیم دارای مقدار نامعتبر است.
APP_NOT_INSTALLED برنامه مورد نیاز برای اجرای خط مشی نصب نشده است.
UNSUPPORTED این خط‌مشی توسط نسخه Android Device Policy در دستگاه پشتیبانی نمی‌شود.
APP_INSTALLED یک برنامه مسدود شده نصب شده است.
PENDING این تنظیم در زمان گزارش اعمال نشده است، اما انتظار می رود به زودی اعمال شود.
APP_INCOMPATIBLE این تنظیم را نمی توان روی برنامه اعمال کرد زیرا برنامه از آن پشتیبانی نمی کند، به عنوان مثال به این دلیل که نسخه SDK هدف آن به اندازه کافی بالا نیست.
APP_NOT_UPDATED برنامه نصب شده است، اما به حداقل کد نسخه مشخص شده توسط خط‌مشی به‌روزرسانی نشده است.
DEVICE_INCOMPATIBLE دستگاه با الزامات خط مشی ناسازگار است.