PasswordPolicyScope

ขอบเขตที่บังคับใช้ข้อกําหนดรหัสผ่าน

Enum
SCOPE_UNSPECIFIED ไม่ได้ระบุขอบเขต ข้อกําหนดด้านรหัสผ่านจะมีผลกับโปรไฟล์งานสําหรับอุปกรณ์ในโปรไฟล์งานและอุปกรณ์ทั้งหมดสําหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจรหรืออุปกรณ์เฉพาะ
SCOPE_DEVICE ข้อกําหนดรหัสผ่านจะใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น
SCOPE_PROFILE ข้อกําหนดด้านรหัสผ่านจะมีผลกับโปรไฟล์งานเท่านั้น