User

ผู้ใช้ที่เป็นขององค์กร

การแสดง JSON
{
  "accountIdentifier": string
}
ช่อง
accountIdentifier

string

ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันที่คุณสร้างขึ้นสําหรับผู้ใช้รายนี้ เช่น user342 หรือ asset#44418 ต้องตั้งค่าช่องนี้เมื่อสร้างผู้ใช้และอัปเดตไม่ได้ ช่องนี้ต้องไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ตัวระบุนี้ต้องมีอักขระไม่เกิน 1024 ตัว มิฉะนั้นคําขอนโยบายการอัปเดตจะไม่สําเร็จ