Method: enterprises.devices.operations.get

آخرین وضعیت یک عملیات طولانی مدت را دریافت می کند. مشتریان می توانند از این روش برای نظرسنجی نتیجه عملیات در فواصل زمانی که توسط سرویس API توصیه می شود استفاده کنند.

درخواست HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام منبع عملیات.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Operation است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.