Method: enterprises.enrollmentTokens.delete

یک رمز ثبت نام را حذف می کند. این عملیات توکن را باطل می کند و از استفاده بعدی آن جلوگیری می کند.

درخواست HTTP

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام رمز ثبت نام به شکل enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.