Method: enterprises.migrationTokens.create

یک نشانه انتقال ایجاد می‌کند تا یک دستگاه موجود را از مدیریت کردن توسط کنترلر سیاست دستگاه EMM (DPC) به مدیریت API مدیریت Android منتقل کند. برای جزئیات بیشتر به راهنما مراجعه کنید.

درخواست HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/migrationTokens

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. شرکتی که این توکن مهاجرت در آن ایجاد شده است. این باید همان شرکتی باشد که قبلاً دستگاه را در Play EMM API مدیریت می‌کند. قالب: enterprises/{enterprise}

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از MigrationToken است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از MigrationToken است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.