Method: enterprises.delete

یک شرکت و تمام حساب ها و داده های مرتبط با آن را برای همیشه حذف می کند. هشدار: این امر منجر به حذف آبشاری تمام دستگاه‌های API AM مرتبط با شرکت حذف شده می‌شود. فقط برای شرکت های تحت مدیریت EMM در دسترس است.

درخواست HTTP

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام شرکت به شکل enterprises/{enterpriseId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.