Method: provisioningInfo.get

اطلاعات تهیه دستگاه را با شناسه ارائه شده در نشانی اینترنتی ورود به سیستم دریافت کنید.

درخواست HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=provisioningInfo/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. شناسه‌ای که خط‌مشی دستگاه Android به صفحه ورود به سیستم 3P به شکل provisioningInfo/{provisioning_info} ارسال می‌کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از ProvisioningInfo است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.