Devices: forceReportUpload

گزارشی را آپلود می‌کند که حاوی هرگونه تغییر در وضعیت برنامه از زمان ایجاد آخرین گزارش در دستگاه است. شما می توانید تا 3 بار در هر 24 ساعت برای یک دستگاه خاص با این روش تماس بگیرید.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/forceReportUpload

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
deviceId string شناسه دستگاه.
enterpriseId string شناسه شرکت
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.