Devices: getState

فعال یا غیرفعال بودن دسترسی دستگاه به سرویس‌های Google را بازیابی می‌کند. وضعیت دستگاه تنها در صورتی اعمال می‌شود که اجرای خط‌مشی‌های EMM در دستگاه‌های Android در کنسول مدیریت Google فعال باشد. در غیر این صورت، وضعیت دستگاه نادیده گرفته می شود و همه دستگاه ها اجازه دسترسی به خدمات Google را دارند. این فقط برای کاربران تحت مدیریت گوگل پشتیبانی می شود.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
deviceId string شناسه دستگاه.
enterpriseId string شناسه شرکت
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "kind": "androidenterprise#deviceState",
  "accountState": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
accountState string وضعیت حساب Google در دستگاه. "فعال" نشان می دهد که حساب Google در دستگاه می تواند برای دسترسی به خدمات Google (از جمله Google Play) استفاده شود، در حالی که "غیرفعال" به این معنی است که نمی تواند. یک دستگاه جدید در ابتدا در حالت "غیرفعال" است.

مقادیر قابل قبول عبارتند از:
  • " disabled "
  • " enabled "
kind string