Enterprises: acknowledgeNotificationSet

اعلان‌های دریافت‌شده از Enterprises را تأیید می‌کند. PullNotificationSet برای جلوگیری از برگشت تماس‌های بعدی همان اعلان‌ها.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/acknowledgeNotificationSet

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای پرس و جو اختیاری
notificationSetId string شناسه مجموعه اعلان که توسط Enterprises.PullNotificationSet برگردانده شده است. این باید ارائه شود.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.