Enterprises: sendTestPushNotification

یک اعلان آزمایشی برای تأیید اعتبار ادغام EMM با سرویس Google Cloud Pub/Sub برای این شرکت ارسال می‌کند.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "topicName": string,
  "messageId": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
topicName string نام موضوع Cloud Pub/Sub که اعلان‌های حساب ثبت‌شده این شرکت به آن ارسال می‌شود.
messageId string شناسه پیام اعلان فشار آزمایشی که ارسال شده است.