Grouplicenseusers

אם לארגון יש רישיון קבוצתי למוצר, המשאב Group Licenseusers מאפשר לך לאחזר את המזהים של כל המשתמשים בארגון שקיבלו הרשאות במסגרת הרישיון הזה.

אם אדמין בארגון מסמן אפליקציה עם רישיון קבוצתי כאפליקציה שלא אושרה ב-Google Play, יכול להיות שההרשאה לאפליקציה עדיין תהיה במכשיר של המשתמש אם האפליקציה כבר מותקנת. אפשר להשתמש במשאב הזה כדי לזהות משתמשים של אפליקציות שלא אושרו.

רשימה של ה-methods במשאב הזה מופיעה בסוף הדף.

ייצוגי משאבים

אין נתונים קבועים שמשויכים למשאב הזה.

שיטות

list
אחזור המזהים של המשתמשים שקיבלו הרשאות במסגרת הרישיון.