Permissions

برای لیست روش های این منبع، انتهای این صفحه را ببینید.

بازنمایی منابع

یک منبع مجوزها نشان دهنده برخی از قابلیت های اضافی است که باید به یک برنامه Android اعطا شود که به رضایت صریح نیاز دارد. یک سرپرست سازمانی باید از طرف کاربرانش با این مجوزها موافقت کند تا بتوان یک حق برای برنامه ایجاد کرد.

مجموعه مجوزها فقط خواندنی است. اطلاعات ارائه شده برای هر مجوز (نام محلی و توضیحات) برای استفاده در رابط کاربری MDM در هنگام کسب رضایت از شرکت در نظر گرفته شده است.

{
  "kind": "androidenterprise#permission",
  "permissionId": string,
  "name": string,
  "description": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
description string شرحی طولانی تر از منبع مجوزها، ارائه جزئیات بیشتر از آنچه که بر آن تأثیر می گذارد.
kind string
name string نام مجوز.
permissionId string رشته ای مات که به طور منحصر به فرد مجوز را شناسایی می کند.

مواد و روش ها

گرفتن
جزئیات مجوز برنامه Android را برای نمایش به یک سرپرست سازمانی بازیابی می کند.