Permissions: get

جزئیات مجوز برنامه Android را برای نمایش به یک سرپرست سازمانی بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/permissions/permissionId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
permissionId string شناسه مجوز
پارامترهای پرس و جو اختیاری
language string برچسب BCP47 برای زبان ترجیحی کاربر (به عنوان مثال "en-US"، "de")

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Permissions را در بدنه پاسخ باز می گرداند.