Products: get

جزئیات یک محصول را برای نمایش به یک مدیر سازمانی بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت
productId string شناسه محصول، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".
پارامترهای پرس و جو اختیاری
language string برچسب BCP47 برای زبان ترجیحی کاربر (به عنوان مثال "en-US"، "de").

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع محصولات را در بدنه پاسخ برمی گرداند.