Storelayoutclusters: get

جزئیات یک خوشه را بازیابی می کند.

توجه: این مورد منسوخ شده است. ادغام های جدید نمی توانند از این روش استفاده کنند و می توانند به توصیه های جدید ما مراجعه کنند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
clusterId string شناسه خوشه
enterpriseId string شناسه شرکت
pageId string شناسه صفحه.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Storelayoutcluster را در بدنه پاسخ برمی گرداند.