Storelayoutpages: list

جزئیات تمام صفحات فروشگاه را بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "kind": "androidenterprise#storeLayoutPagesListResponse",
  "page": [
    storelayoutpages Resource
  ]
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
page[] list صفحه فروشگاهی یک شرکت.
kind string مشخص می کند که این چه نوع منبعی است. مقدار: رشته ثابت "androidenterprise#storeLayoutPagesListResponse" .