Users: revokeDeviceAccess

دسترسی به تمام دستگاه‌هایی که در حال حاضر در اختیار کاربر قرار داده شده را لغو می‌کند. کاربر دیگر نمی تواند از فروشگاه Play مدیریت شده در هیچ یک از دستگاه های مدیریت شده خود استفاده کند.

این تماس فقط با حساب های مدیریت شده توسط EMM کار می کند.

درخواست

درخواست HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/deviceAccess

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.