Thư viện ứng dụng API Báo cáo trải nghiệm vi phạm cho .NET

API Báo cáo trải nghiệm vi phạm: Xem dữ liệu Báo cáo trải nghiệm vi phạm và nhận danh sách các trang web có nhiều trải nghiệm lừa gạt.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo trải nghiệm vi phạm bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AbusiveExperienceReport.v1.