Thư viện ứng dụng URL Accelerated Mobile Pages (AMP) cho .NET

Accelerated Mobile Pages (AMP) URL API: Truy xuất danh sách URL AMP (và URL bộ nhớ đệm AMP tương đương) cho một danh sách URL công khai nhất định.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Accelerated Mobile Pages (AMP) URL API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Acceleratedmobilepageurl.v1.