Thư viện ứng dụng API phê duyệt quyền truy cập cho .NET

Access Approval API (API phê duyệt quyền truy cập): Một API để kiểm soát quyền truy cập của nhân viên của Google vào dữ liệu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Access Approval API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AccessApproval.v1.